1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1993/11791 K: 1994/15193 T: 8.12.1994


Vergi kayıtları, sabit sınırları itibarıyla taşınmazı tam olarak kapsamadığı ve taşınmazın memleket haritası ve amenajman planında açık alanda kaldığı saptandığı takdirde, vergi kayıt miktar fazlasının taşınmazın sınırlarındaki ormandan kazanıldığı kabul edilmelidir. Memleket ve amenajman haritaları, sadece yapıldıkları tarih itibarıyla taşınmazın durumunu belirler.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda, davanın reddi ve tesbit gibi tescili yolunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Orman Yönetimi tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K: Mahallinde yapılan üç keşifte de taşınmazın eylemli sınırı doğuda yaya yolu ve ötesi orman ile Akif yeri; batısı orman ve Kurudere; kuzeyi, orman; güneyi, Karaboğaz Deresi olarak tesbit edilmiştir. Taşınmaza revizyon gören 846 ve 847 numaralı vergi kayıtları sadece mevkisi ile kısmen doğu hudut ve öz sınırı itibariyle taşınmaza uymakta olup; diğer sınırlarındaki M… ve A… taşınmazı yoktur. 2651 nolu komşu parsel vergi kaydı ise, nizalı parselin eski malikini göstermektedir. Bu tesbitlere göre, vergi kayıtları taşınmazı sabit hudutları itibariyle tam olarak kapsamaz. Taşınmazın vergi kayıtları miktarından fazlasının doğu, kuzey ve batıdaki ormandan kazanıldığının kabulü gerekir. Anılan sınırların sabit olduğu ispat edilmiş değildir. Taşınmazın memleket haritası ve amenajman haritasında açık alanda olduğunun belirlenmesi, öncesinin orman olmadığı anlamına gelmez. Bu belgeler, yapıldıkları tarih itibariyle taşınmazın durumunu belirleyebilir. O halde, davalının dayanağı vergi kayıtları miktarı kadar 8.9.1993 tarihli krokide işaretlenen 1419 m² yerin davalı adına tescili gerekirken, tamamı yönünden oluşturulan tescil kararı isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Yönetimin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde Yönetime iadesine, 8.12.1994 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir