1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1997/5828 K: 1997/6971 T: 1.7.1997


Kat irtifakı kurulmuş binalarda 2981 sayılı Kanun’un 16. maddesinden istifade ile bağımsız bölüm kazanılmış olması durumunda, tescil talebinde ancak taşınmazda paydaş olan kişiler bulunabilir.

Dava dilekçesinde 5. kata yapılan bağımsız bölümün tapuya tescili istenilmiştir. Mahkemece bağımsız bölümün davacı Ş… adına tesciline, N… Ü… davasının reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve mukabil davalı N… Ü… vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

2981 sayılı Kanunun 16. maddesine 3290 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmüne göre kat irtifakı kurulmuş binalarda bu kanundan istifade ile bağımsız bölümün kazanılmış olması halinde maddede öngörülen şartlarla ve gösterilen belgelere dayanılarak arsa payı verilmek suretiyle tescile karar verilebilirse de Yargıtay uygulamalarında bu fıkradan yararlanarak tescil istemi ancak taşınmazda paydaş bulunan kişilere mahsustur. Her iki tarafın taşınmazda paydaş olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu halde sözü edilen yasa hükmüne göre taraflardan hiçbiri tescil isteyemez.

Bu hususlar dikkate alınmadan tescile karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 1.7.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir