1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1994/10381 K: 1994/12506 T: 14.6.1994


Kamulaştırma bedeli için kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği miktar ile bilirkişi raporunda tespit edilen miktar arasında bir mislini aşan önemli bir oransızlık söz konusu ise yeni keşif yapılması gerekir. Gecekondu yıkımlarında bina sahiplerine bina değeri değil enkaz değeri ödenir.

Taraflar arasındaki kamulaştırma değerinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, kamulaştırma değerinin artırılmasına dair verilen yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı İdare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü: K: Dava , imar uygulaması sonucu muhafazasına imkan görülmeyen ruhsatsız yapının enkaz bedelinin artırılması istemine ilişkindir.1- 3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Yasanın 13/b maddesine göre, muhafazası mümkün olmayan gecekonduların yıkımları nedeniyle hak sahiplerine belediyece enkaz bedeli ödenir.Bilirkişi raporunda enkaz bedeli yerine bina değerinin tesbiti ve mahkemece bu bedele hükmedilmesi,

2-Kabule göre; a-Kıymet takdir komisyonunca biçilen değer ile bilirkişi raporunda tespit edilen bedel arasında bir mislini aşan önemli oransızlık bulunduğu halde Kamulaştırma Kanununun 15/11. maddesine aykırı olarak yeniden keşif yapılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması,

b- Dava artırılan bedelin tahsili istemini de kapsadığı halde bu konuda karar verilmemiş olması,

Doğru görülmemiştir. SONUÇ: Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK: nun 428.maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harçlarının istendiğinde ödeyenlere geri verilmesine, 14.6.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir