1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1996/5252 K: 1996/6050 T: 13.06.1996


Kat mülkiyeti kurulmuş olan bu yapıda, yeniden kat mülkiyeti kurulmak suretiyle de olsa (yeni bağımsız bölümlerin kazanılması) ortaklığın giderilmesine karar verilemez. Ayrıca, taşınmazda müşterek veya iştirak halinde mülkiyet olmadığı gibi, kat mülkiyeti de kurulduğundan, davanın reddi gerekir. Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi doğru değildir.

Dava dilekçesinde, 15.11.1983 tarihinde kat mülkiyetine geçilmiş olan 22 bağımsız bölümden ibaret anagayrimenkulün üzerine üç kat daha çıkılıp yeni bağımsız bölümler kazanıldığı belirtilerek bunlar da dahil olmak üzere paydaşlara tahsis edilmek suretiyle paydaşlığın giderilmesi istenmiştir.

Mahkemece dava bu şekilde nitelendirilerek yeni bağımsız bölümlerin kazanıldığı 1. 2. ve 3. katlarda kat mülkiyeti tesis edilmediği belirtilip daha önce kat mülkiyeti tesis edilen 22 adet bağımsız bölüm de dahil olmak üzere arsa payları verilen bağımsız bölümler paydaşlara tahsis edilmek suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 7. maddesinin amir hükmüne göre kat mülkiyetine tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bu hüküm kamu düzeni ile ilgili olup, mahkemece ve diğer ilgililerce resen dikkate alınması gereken amir bir hükümdür. Bu yasa hükmüne rağmen kat mülkiyeti tesis edilmiş olan bu yapıda, yeniden kat mülkiyeti tesis edilmek suretiyle de olsa ortaklığın giderilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Diğer bağımsız bölüm maliklerinin karşı çıkmamaları halinde bu konuda Kat Mülkiyeti Kanununun 44. maddesinin uygulanması söz konusu olup, bu madde kapsamındaki uygulama, paydaşların oybirliği ile alacakları bir karara dayanılarak Tapu Dairesince idari bir işlemle gerçekleştirilebileceği cihetle böyle bir uygulama mahkemenin görevi dışındadır.

Bu durumda ve Kat Mülkiyeti Kanununun 10. maddesinin son fıkrası kapsamı dışında da bulunan (taşınmazda müşterek veya iştirak halinde mülkiyet söz konusu olmayıp esasen kat mülkiyeti kurulmuş olduğu için) uyuşmazlıkla ilgili davanın reddine karar verilmesi gerekirken yasaya aykırı olarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir