1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2013/2551 K: 2013/3159 T: 04.04.2013


Kadastro Müdürlüğünün re’sen veya ilgililerin başvurusu üzerine yapacağı düzeltme işlemlerini ilgililere tebliğinden sonra, ilgililerin Sulh Hukuk Mahkemesine 30 gün içinde açacakları davada, düzeltme işlemi yararına olan kişi ya da kişiler hasım gösterilerek işlemin iptali istenebilir. Düzeltme işleminin Kadastro Müdürlüğünce re’sen yapıldığı durumlarda müdürlüğe karşı da dava yöneltilmelidir.

Kadastro Müdürlüğü kararı ile kadastro tespiti sırasında tersimat hatası yapıldığı kabul edilerek 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi gereğince Kınalıtepe Köyü çalışma alanında bulunan 497 parsel sayılı 54 500.00 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın yüzölçümü 48.053.61 metrekare olarak düzeltilmiştir. Davacı Halaf Şavli, parselin yüzölçümünün hatalı şekilde azaltıldığı iddiasına dayanarak 497 sayılı parsel hakkında yapılan düzeltme işleminin iptali istemi ile yasal süresi içinde dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işleminin iptali isteğine ilişkindir. Kadastro Müdürlüğünün re’sen veya ilgililerin başvurusu üzerine yapacağı düzeltme işlemlerini ilgililere tebliğinden sonra, ilgililerin Sulh Hukuk Mahkemesine 30 gün içinde açacakları davada, düzeltme işlemi yararına olan kişi ya da kişiler hasım gösterilerek işlemin iptali istenebilir. Düzeltme işleminin Kadastro Müdürlüğünce re’sen yapıldığı durumlarda müdürlüğe karşı da dava yöneltilmelidir.

Somut olayda ise, re’sen yapılan düzeltme işleminde Kadastro Müdürlüğü yasal hasımdır. Kadastro Müdürlüğü toplulaştırma nedeniyle yaptığı incelemede; davacı adına kayıtlı çekişmeli 497 parsel sayılı taşınmazın, kadastro sırasında hesaplanan yüzölçümü ile düzeltme işlemi sonrasındaki farkın planimetre çevrim hatasından veya kol ayarından kaynaklanmış olabileceğini belirterek düzeltme işlemi yapmıştır.

Mahkemece, lehlerine düzeltme yapılan parsel veya parsellerin malikleri belirlenmeden Kadastro Müdürlüğünün hasım gösterilemeyeceği gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de öncelikle taşınmaz başında keşif yapılarak fen bilirkişisinden düzeltmeye konu işlemde davacıya ait taşınmazdaki yüzölçüm eksikliğinin nereden kaynaklandığı ve lehlerine düzeltme yapılan parsel olup olmadığı hususunda kadastro paftası ile düzeltme kararı ve haritası uygulanarak ayrıntılı ve krokili rapor alınmalı; düzeltme kararı dayanağı teknik rapor ve bulgular 3 kişilik teknik bilirkişi kuruluna denetlettirilmeli, lehine düzeltme yapılan parsel veya parseller bulunması halinde bu parsel malikleri davaya dahil edilmeli, lehine düzeltme yapılan parsel bulunmaması halinde ise Kadastro Müdürlüğünün re’sen yaptığı düzeltme işlemi nedeniyle hasım olduğu göz önüne alınarak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir