1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2005/1948 K: 2005/1662 T: 11.3.2005


Meraların mülkiyeti hazineye, intifa hakkı köye ait bulunmaktadır.

Kadastro sırasında 109 ada 119 parsel sayılı 42600 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın tespiti sırasında uyuşmazlık çıktığından, konu Kadastro Komisyonuna intikal etmiş, Kadastro Komisyonu’nca yetkisizlik kararı verilerek tutanak ve ekleri Kadastro Mahkemesi’ne aktarılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda çekişmeli parselin miktar hanesinin iptaline, taşınmazın 32.600 metrekare miktar ile tarla olarak Hazine adına, çekişmeli parselin krokide “A” harfi ile gösterilen bölümünün ise aynı adanın son parsel numarası verilerek Şahin adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, Hazine temsilcisi ile Şahin tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere göre taşınmazın tamamının kamu orta malı niteliğinde mera olduğu taraflar yönünden kesin hüküm niteliği taşıyan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1974/186 esas ve 1977/47 sayılı ilamda belirlendiğine göre davalı Şahin’in yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddine,

2- Hazinenin temyizine gelince; mahkemece çekişmeli taşınmazın teknik bilirkişi Ensar tarafından düzenlenen 4.7.2004 tarihli krokide “A” harfi ile gösterilen 10.000 metrekarelik bölümün davalıya ait olduğu kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuş ise de, değerlendirme dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Davacının babası Arif tarafından Hazine, Gölcük köyü Tüzel kişiliği ve Orman idaresi aleyhine açılan tescil davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1974/186 esas nosuna kaydedilmiş ve yapılan yargılama sonunda; Mahkeme’nin 31.3.1977 tarih ve 1974/186 esas 1977/47 sayılı kararıyla taşınmazın kamu orta malı niteliğinde mera olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ve bu karar 27.1.1984 tarihinde kesinleşmiştir. Görülmekte olan dava ile Asliye hukuk Mahkemesinin kesinleşen ilamının tarafları, mevzuu ve hukuki sebebi aynıdır. Bu itibarla söz konusu ilam taraflar yönünden kesin hüküm oluşturmaktadır.

Kesin hükmün varlığı halinde bir başka delilin nazara alınıp tartışılması da mümkün değildir. Mahkemece Şahin tarafından Köy Tüzel Kişiliği aleyhine açılan men’i müdahale davasının yapılan yargılama sonunda; mahkemenin 1988/26 esas 1991/213 sayılı kararı ile teknik bilirkişi Yılmaz tarafından düzenlenen krokide “A” harfi ile gösterilen yere vaki köyün müdahalesinin men’ine karar verildiği ve bu kararın taraflar yönünden kesin hüküm oluşturduğu kabul edilmiş ise de bu değerlendirme yasaya uygun değildir. Bilindiği üzere meraların mülkiyeti Hazineye, intifa hakkı köye ait bulunmaktadır. Şahin’in köy muhtarlığı aleyhine açtığı davada Hazine hasım olmadığı için söz konusu karar taşınmazın maliki olan Hazine yönünden bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir