1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1996/5273 K: 1996/5094


Köy hayvanlarının sulanıp toplandığı yerler “sıvat yeri” olup, köy orta mallarındandır. Bu nedenle, tescile tabi olmadığı gibi, zilyetlikle de iktisap edilemez. Ayrıca vergi kaydının doğruluğu eylemli durumla da teyit edilmiştir. 

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı., inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü : Kadastro sırasında 6l24 parsel sayılı 6422 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, vergi kaydı miktar fazlası olması nedeniyle Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı Hasan, yasal süresi içinde irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne ve çekişmeli parselin davacı Hasan ve İsa kadına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının dayandığı vergi kaydı dava dışı 6032 parsele uygulanmış miktarı kadar yer davacı adına tesbit edilmiştir. Bu kayıt, nizalı taşınmazı, “Çeşme Meydanı” olarak hudut gösterilmektedir. Çeşme Meydanı denen yerin içinde büyük bir çeşmenin bulunduğu ve köy hayvanlarının bu yerde toplandığı ve sulandığı keşifte dinlenen bilirkişi ve tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Köy hayvanlarının sulandığı ve toplandığı yerler “sıvat yeri” olup köy orta mallarındandır. Köy orta malları tescile tabi olmayıp, zilyetlikle iktisap edilemez. Vergi kaydının doğruluğu eylemli durumla da teyit edildiğine göre, taşınmazın “sıvat yeri” olarak kabul edilmesi zorunludur. Mahkemece, bu yön dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğu gibi, olayda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 30/2. maddesi şartları bulunmadığı halde, davada taraf olmayan İsa’ya pay verilmesi de isabetsizdir. Açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA)7.ll.l996 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir