1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1990/6271 K: 1991/402 T: 22.1.1991


Asliye hukuk mahkemesinden görevsizlik kararı ile aktarılan davalara kadastro mahkemesinde bakılabilmesi için, Kadastro Kanunu’nun 27. maddesinde bahsi geçen askı ilanının yapılması, aktarılan dava dosyaları ile bunlara ait tutanakların birleştirilerek, davanın tek bir esas üzerinden yürütülmesi gerekir.

Taraflar arasında, kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Asliye hukuk mahkemesinde aynı taşınmaz için ayrı ayrı esaslara kayıtlı elatmanın önlenmesi davası ile tescil davası açılmış, kadastro sırasında bu taşınmazla ilgili düzenlenen 128 parsel sayılı tutanağa iki davanın esas numarası yazılarak davalı olduğuna işaret edilip malik hanesi açık bırakılmış, bu tesbite Hazine temsilcisi de itiraz etmiş; itiraz, tutanağın özel sütununa işaret edilmiştir. Dava dosyaları asliye hukuk mahkemesinden, Kadastro Kanununun 27. maddesi uyarınca görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesine aktarılmıştır.

Bu şekilde, kadastro mahkemesine aktarılan davalara kadastro mahkemesinde bakılabilmesi için Kadastro Kanununun 27. maddesinde öngörülen askı ilanının kadastro hakimi tarafından yapılması, aynı taşınmaz için aktarılan dava dosyaları ile bunlara ait tutanak birleştirilerek tek bir dava haline getirilip duruşmaların tek bir esas üzerinden yürütülmesi, ayrıca Hazine temsilcisi tespite itiraz ettiğine göre onun da davaya katılması sağlanmalıdır.

SONUÇ: Kadastro Kanununun 27. maddesi hükümleri gözönünde bulundurulmadan, Hazine temsilcisinin davaya katılması sağlanmadan davanın sonuçlandırılması isabetsiz, temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmekle hükmün (BOZULMASINA), sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 22.1.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir