1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1992/11124 K: 1993/20 T: 19.1.1993


Davanın takibinden vazgeçildiği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına ve taşınmazın davalı taraf adına tespit gibi tesciline karar verilmelidir. Davanın takibinden vazgeçme, feragat olarak nitelendirilemez.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Davacı Hazine vekili tarafından dosyaya ibraz edilen 12.3.1991 gün 1991/1-613 sayılı yazı içeriğine göre, davanın takibinden vazgeçildiği belirtilmiştir. Hal böyle olunca, Usulün 91 ila 95 maddelerinin özü ve sözüne nazaran ve yazı içeriği itibariyle davadan feragat olarak nitelendirilemez.

Bu durumda, 3402 sayılı Yasanın 28. maddesi hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına, taşınmazın davalı taraf adına tesbit gibi tesciline karar verilmesi gerekirken feragat nedeniyle davanın reddine, dava konusu taşınmazın payları oranında davalı taraf adına tesciline karar verilmiş olması isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hüküm fıkrasından” davadan feragat nedeniyle işbu davanın reddine” sözlerinin çıkarılmasına, yerine “davanın açılmamış sayılmasına” sözlerinin yazılmasına ve hükmün düzeltilen bu şekli ile (onanmasına), harç alınmasına yer olmadığına, 19.1.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir