1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2002/2918 K: 2002/3258 T: 26.04.2002


Mecra hakkı kurulmasına ilişkin davalarda; leh ve aleyhine mecra hakkı kurulacak taşınmaz maliklerinin tamamının davada yer alması, kurulan mecranın paftaya göre alınması gereken yerden itibaren yararına kurulan taşınmaza kadar kesintisiz olarak ulaştırılması, taşınmazların paftasındaki ve zemindeki durumlarına göre mecranın başka bir yerden geçirilmesinin olanaksız veya çok masraflı olması, yükümlü taşınmazın zararının peşin olarak ödenmesi gerekir.

Davacı, müşterek maliki bulunduğu 108 parsel sayılı taşınmaz yararına 156 ve 157 parsel sayılı taşınmazlardan mecra hakkı kurulması isteğinde bulunmuştur. Davalı, davacının sulama kanallarından yararlandığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Ahmet K. tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, açıldığı tarihte yürürlükte bulunun 743 Sayılı Türk Medeni Kanununun 668. maddesi (4721 Sayılı Yasanın 744.maddesi) uyarınca mecra hakkı kurulması isteğine ilişkindir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu´nun 744.maddesi, “Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür….” Hükmünü içermektedir.

Buna göre mecra hakkı kurulmasına ilişkin davalarda; -Leh ve aleyhine mecra hakkı kurulacak taşınmaz maliklerinin tamamının davada yer alması, -Kurulan mecranın paftaya göre alınması gereken yerden itibaren yararına kurulan taşınmaza kadar kesintisiz olarak ulaştırılması,

-Taşınmazların paftasındaki ve zemindeki durumlarına göre mecranın başka bir yerden geçirilmesinin olanaksız veya çok masraflı olması, -Yükümlü taşınmazın zararının peşin olarak ödenmesi gerekir.

Somut olayda, dava konusu olan 108 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında davacı Mustafa G. ile Mesude Ç. adına, yükümlü taşınmazlardan 157 parsel davalı Ahmet K. adına, 156 parsel ise davalı Ahmet ile birlikte Memet Y. adına paylı olarak kayıtlıdır.

Yararına mecra hakkı kurulan 108 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mesude Ç.´ün usulüne uygun olarak açılmış bir davası bulunmadığı halde vekili aracılığı ile davaya olur vermiş olması ve 156 parsel maliki Memet Y. harçsız dilekçe ile davaya dahil edilmek suretiyle usulüne uygun olarak taraf teşkili sağlanmadan davanın esasına girilerek hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.

Kabule göre de; Kurulan mecra hakkı nedeniyle belirlenen bedelin hükümden önce mahkeme veznesine veya herhangi bir tevdi makamına depo ettirilmemesi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir