1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2005/10698 K: 2005/11936 T: 14.11.2005


İmar şuyulandırma işlemi ayakta olup geçerliliğini koruduğuna göre bu aşamada dinlenme olanağı bulunmayan tapu iptal ve tescil isteğinin reddedilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.

Dava, tapu iptal tescil olmadığı takdirde taşınmaz üzerindeki bina bedelinin tazmini isteğine ilişkindir. Mahkemece, tapu iptal, tescil talebinin reddine, tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden toplanan delillerden çekişme konusu taşınmazın öncesinin 24 kadastral parsel iken anılan yerde davacının paydaş olduğu daha sonra davacı ve diğer paydaşın paylarını dava dışı Yumta A.Ş.’ye temlik ettikleri bundan sonra taşınmazın 28.11.1998 tarihinde imar uygulamasına tabi tutularak 2.imar parsel numarası ile Hazine adına tescil edildiği görülmektedir.

İmar şuyulandırma işlemi ayakta olup geçerliliğini koruduğuna göre bu aşamada dinlenme olanağı bulunmayan tapu iptal ve tescil isteğinin reddedilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.

Bu nedenle davacının anılan hususa ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir reddine.

Davalının temyizine gelince; çekişme konusu imar parselindeki yapılarda imar şuyulandırma işlemi tarihi itibariyle davacının herhangi bir hakkı yoktur.

Öte yandan kayıt maliki hazine tarafından işgalciler hakkında açılmış bir dava söz konusu değildir. Öyle ise, davada davacı yararına 3194 Sayılı Yasanın 18.maddesi hükümlerinin uygulama yeri bulunmadığı açıktır.

Hal böyle olunca, taşınmazdaki yapı bedeline ilişkin davacı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir