1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2012/15297 K: 2013/3678 T: 18.03.2013


Mahkemece davanın kabulü ile kadastral parsellerin ihyasına karar verildiği halde, hangi kadastral parselde hangi davacıya ne kadar pay verildiği konusunda bir açıklık bulunmaktadır. Bu husus kararın infazı sırasında tereddüte mahal vereceği gibi, dolu pafta sistemine de aykırılık teşkil edeceğinden, pay oranları belirtilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Dava, kadastral parsellerin ihyası isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

1- Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu olup imar uygulamasına tabi tutulan dava konusu 510 ada, 1, 206 ve 222 parseller ile 1125 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların imar uygulamasına esas alınan Belediye Encümen kararlarının, Kocaeli İdare Mahkemesinin 2006/3068, 3069, 3070 ve 3071 esas sayılı dosyaları ile görülen davalar sonucunda 22.05.2007 tarihinde iptal edildiği, kararların 2009 yılında kesinleştiği anlaşılmakla, davalı Belediyenin sair temyiz itirazları yerinde değildir, Reddine;

2- Ne var ki; mahkemece davanın kabulü ile kadastral parsellerin ihyasına karar verildiği halde, hangi kadastral parselde hangi davacıya ne kadar pay verildiği konusunda bir açıklık bulunmaktadır. Bu husus kararın infazı sırasında tereddüte mahal vereceği gibi, dolu pafta sistemine de aykırılık teşkil edeceğinden, pay oranları belirtilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir