1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8098 K: 2005/5702


Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan veya hizmette kullanılmak üzere muhafaza edilen yerlerde ve çevresinde yapılan plan değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekirken anılan Bakanlıktan bu yönde herhangi bir görüş alınmadığı anlaşıldığından Mahkemece dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

İstemin Özeti: Bursa 1. İdare Mahkemesinin 31.12.2002 günlü, E: 2001/480, K: 2002/2168 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gonca Temizhan’ın Düşüncesi: 3194 sayılı Yasanın istisnalar başlıklı 4.maddesinin 2.fıkrasında “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, bu kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükmü yer almıştır.

3194 sayılı Yasanın İstisnalar başlıklı 4.maddesi ile bu maddeye dayanılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan genelgelere göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan yerlerde ve çevresinde yapılan plan değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekirken anılan Bakanlıktan bu yönde herhangi bir görüş alınmadığı anlaşıldığından Mahkemece dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç’in Düşüncesi: Balıkesir Merkez İlçe’de Askeri Güvenlik Bölgesinde kalan 620 ada, 116 numaralı parselin Kuzeyde 35 metrelik yolda kalan kısmının terkedilmemesi için plan değişikliği yapılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddi ile dayanağı imar planının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden davalı idareye başvuru dilekçesinde, askeri hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla 35 metrelik yola terki istenen kısmın yola terki olmayacak şekilde plan değişikliği yapılması bu mümkün olmadığı takdirde bölgeye ait imar planlarının iptali istemiyle dava açılacağının belirtildiği; istemin zımnen reddi üzerine de zımni ret işlemi ile birlikte plan iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece,uyuşmazlık konusu bölgeyi kapayan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama imar ve nazım imar planının, planlama ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun olup olmadığı hususunun yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucuna göre incelenerek bu karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda hukuki isabete görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Balıkesir Merkez İlçe’de askeri güvenlik bölgesinde kalan 620 ada, 116 sayılı parselin kuzey kısmındaki 35 metrelik yola isabet eden kısmının terkedilmemesi yolundaki başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile dayanağı imar planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince söz konusu imar planının, 1988 tarihinde kabul edildiği, dava konusu 35 metrelik yolun Balıkesir İlini, Doğu-Batı hattından geçen çevre yoluna, ilçe ve köylere bağlayan Eski Kepsut yolu olarak anılan 2,5 km uzunluğunda ana güzergah olduğu, sadece 1012 Ana Tamir Fabrikası Müdürlüğünün bulunduğu alanda 35 m genişliği sağlayamadığı, bu haliyle yapılacak değişikliğin plan bütünlüğünü zedeleyecek nitelikte olduğu, dava konusu alanda yolun zaten mevcut olduğu, imar planıyla bu yolun genişletildiği, yol güzergahında sadece Birliğe ait birkaç deponun kaldırılması gerekeceği, bunların da bedelinin ödeneceği, yol kenarına duvar ve çit çekileceği, trafik düzenlemesiyle bu alanda duraklamanın engellenebileceği, kentin geleceği için gerekli olan bu düzenlemenin askeri güvenliği etkilemeyeceğinin açık olduğu anlaşıldığından imar planında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın bu kısmının esastan, davanın parselin söz konusu yola rastlayan kısmının terkedilmemesi yolundaki başvurunun zımnen reddine ilişkin işleme yönelik bölümünün ise mülkiyeti Hazineye ait olup davacı Bakanlığa tahsisli bulunan taşınmazın yola rastlayan kısımları ile taşınmaz üzerindeki yapılar hakkında Belediye tarafından henüz imar uygulaması ve herhangi bir işlem yapılmadığından incelenmeksizin reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Yasanın istisnalar başlıklı 4.maddesinin 2.fıkrasında “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, bu kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükmü yer almıştır.

3194 sayılı Yasanın İstisnalar başlıklı 4.maddesi ile bu maddeye dayanılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan 16.12.1985, 16.3.1998 tarihli genelgelere göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan veya hizmette kullanılmak üzere muhafaza edilen yerlerde ve çevresinde yapılan plan değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekirken anılan Bakanlıktan bu yönde herhangi bir görüş alınmadığı anlaşıldığından Mahkemece dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Bursa 1. İdare Mahkemesinin 31.12.2002 günlü, E: 2001/480, K: 2002/2168 sayılı kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir