Son Yazılar

Danıştay 10. Dairesi E: 1995/3314 K: 1997/2257 T: 09/06/1997

İmar planı uyarınca hakim ve cumhuriyet savcıları ile diğer adalet personeline konut yapımı için kamulaştırılan ve bedeli Adalet Bakanlığınca ödenilen taşınmazın, imar planındaki kullanım amacında herhangi bir değişiklik olmaksızın, davalı maliye bakanlığınca kendi idarelerine tahsis edilmesini gerektiren hukuken geçerli bir…

Danıştay 8. Dairesi E: 1986/46 K: 1986/159 31/03/1986

İl daimi encümenlerinin bir köyde bulunan su kaynağını, bir belediyeye tahsis yetkilerinin bulunmadığı. Uşak ili Banaz İlçesi Yukarı Karacahisar köyünden çıkan ve Gediz nehrine karışan Çorağan kaynak suyunun bir kısmının köye yapılacak bazı hizmetler karşılığında uşak Belediyesine içme ve kullanma…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8098 K: 2005/5702

Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan veya hizmette kullanılmak üzere muhafaza edilen yerlerde ve çevresinde yapılan plan değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekirken anılan Bakanlıktan bu yönde herhangi bir görüş alınmadığı anlaşıldığından Mahkemece dava konusu işlemlerin…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/3814 K: 2004/2450 

Kamu hizmetinde kullanılması amacıyla idarelere tahsis edilen taşınmaz malların işgali halinde 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca ilgililerden ecrimisil alınabileceği hk. 2886 sayılı Yasanın 75. maddesinde, Tapuda hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların…

Danıştay 10. Dairesi E: 2016/4913 K: 2017/2031 T: 13.04.2017

Adına tahsis yapılan Milli Savunma Bakanlığı'nın ve taşınmazın maliki olan Hazinenin izni alınmaksızın inşaata başlanması ve Hazine tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmış bir terk işlemi de bulunmamasından dolayı davacının hukuken korunabilir bir hakka dayanmaksızın otoparkı işletmesi sebebiyle fuzuli işgalci olduğu…

Danıştay 10. Dairesi E: 2012/4091 K: 2013/3340

Üniversite adına yapılan tahsisin, taşınmaza üniversitenin ihtiyacının kalmadığı ve tahsis amacı ortadan kalkmadığı sürece devam edeceği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Alacaatlı Köyü sınırları içerisinde bulunan … ada, … parsel sayılı…

Danıştay 10. Dairesi E: 2015/4655 K: 2016/1311

Ecrimisil ödenmek suretiyle Hazineye ait taşınmazı fuzulen işgal eden davacının, taşınmazın bir kamu kurumuna tahsis edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtığı davada, sübjektif ehliyet koşulunun gerçekleştiği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava; Adana İli, Karaisalı…

Danıştay İDDK E: 2018/1422 K: 2018/3387

TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarelerden ........... ..............'nın yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava, 05/08/2014 günlü, 29079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/3897 K: 2006/875

Mukataalı vakıf taşınmaz mallarının Hazinece iskan amacıyla üçüncü kişilere tahsis edilemeyeceği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Erzurum İli, Oltu İlçesi, Aslanpaşa Mahallesinde bulunan zemini Aslanpaşa Vakfından mukataalı tapunun … ada, … sayılı parselinde kayıtlı…