1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7510 K: 2005/3906 T: 06/07/2005


Yolun genişliğinin gösterilmediği 1/5000 ölçekli imar planının kabul edilmesine ilişkin belediye meclisi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Aydın 1. İdare Mahkemesinin 24.4.2003 günlü, E: 2002/406, K: 2003/230 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu’nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu’nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Aydın, Didim, Altunkum, Gevrek Mevkii, ? ada, ? ve ? sayılı parsellerin kuzeyindeki yolun genişliğinin 12 metre olarak belirlenmesine ilişkin 12.6.2002 günlü, 2002/0017 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli imar planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, 27.3.1998 günlü, 15 sayılı belediye meclis kararıyla kabul edilen imar planıyla 12 metreden 15 metreye çıkarılan yolun genişliğinin 8.6.1998 günlü, 22 sayılı belediye meclis kararıyla 10 metreye düşürüldüğü, anılan meclis kararının Aydın 2. İdare Mahkemesinin 22.6.2000 günlü, E: 1999/458, K: 2000/380 sayılı kararıyla iptal edildiği, bu kez dava konusu işlemle ise 1/5000 ölçekli imar planında yapılan değişiklikle yolun genişliğinin 12 metre olarak belirlendiği, anılan iptal kararı uyarınca yolun genişliğinin 15 metre olarak belirlenerek imar planına işlenmesi gerekirken 12 metre olarak belirlenip imar planına işlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden ? ada, ? ve ? sayılı parsellerin cephe aldığı yolun genişliğinin 28.10.1988 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında 10 metre, aynı tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 12 metre iken, planlama süreci açısından çok kısa sayılabilecek bir süreçte 27.3.1998 günlü, 15 sayılı belediye meclisi kararıyla 15 metreye çıkarılan yolun genişliğinin, 8.6.1998 günlü, 22 sayılı belediye meclisi kararıyla 10 metreye düşürüldüğü, anılan işlemin idare mahkemesince iptal edilmesi üzerine dava konusu belediye meclisi kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli imar planında yol genişliği konusunda bir belirleme yapılmaksızın yolun genişliğinin 1/1000 ölçekli imar planında 12 metre olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

İmar mevzuatı uyarınca arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının yön ve büyüklükleri ile ilkelerin, ulaşım sistemleri gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olması gereken nazım imar planlarında, planda öngörülen bir yolun genişliğinin gösterilmemesi, nazım imar planı ölçeğinde ulaşım sistemi açısından belirsizlik yaratacağı gibi anılan yolun tanımlanmasını da (ana arter, trafik veya yaya yolu v.b.) güçleştireceği açıktır.
Diğer taraftan, sözü edilen belirsizliğin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ölçeğinde somutlaştırılarak belirginleştirileceği savı da imar planlarının birlikteliği ve uyumluluğu ilkesine uygun düşmemektedir.

Bu durumda, yolun genişliğinin gösterilmediği 1/5000 ölçekli imar planının kabul edilmesine ilişkin belediye meclisi kararında şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığından anılan işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, dava konusu işlemin iptali yolundaki Aydın 1. İdare Mahkemesinin 24.4.2003 günlü, E: 2002/406, K: 2003/230 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, fazladan yatırılan 11.97 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.7.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir