1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2002/6380 K: 2004/1992 T. 7.4.2004


ÖZET: Temel açılması yapıya başlandığını gösterdiğinden, başka bir ifadeyle yapının bir aşaması olduğundan anılan yasa maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: KARAR: Dava, Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, 806 sayılı parsel üzerinde yapılan ruhsatsız inşaat nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 31.7.2001 günlü, 330 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu taşınmaz üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinde belirtilen bir yapı olmamasına rağmen inşaat malzemesi yığıldığı ve temel açma çalışmalarında bulunulduğunun tesbiti üzerine ruhsatsız inşaattan bahisle dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 5.maddesinde, yapı, karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmıştır.

Temel açılması yapıya başlandığını gösterdiğinden, başka bir ifadeyle yapının bir aşaması olduğundan anılan yasa maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir