1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5008 K: 1999/5915 T: 22.11.1999


Islah imar planında varsa maddi bir hatanın düzeltilmesi veya plan sınırlarının genişletilmesi dışında değişiklik yapılamaz. Bu nedenle okul alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin ıslah imar planı değişikliğinde yasaya uyarlık yoktur.

İstemin Özeti: İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 7.5.1998 günlü, E: 1996/536, K: 1998/399 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu’nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, …. … 22 pafta, 526 parsel sayılı taşınmazın okul alanından park alanına alınmasına ilişkin ıslah imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesincE: yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, plan tadilatının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı, bu tadilat öncesi 1993 yılında yapılan tadilatında aynı şekilde taşınmaza kısmen konut alanı fonksiyonu getirerek yeşil alan fonksiyonunu tümüyle ortadan kaldırdığı için şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu, taşınmazın ilköğretim ve park alanı fonksiyonunu birlikte karşılayabilecek büyüklükte olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Islah imar planlarının amacı sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmektir. Başka bir amaçla ıslah imar planı yapılamaz. Islah imar planı sınırlarının genişletilmesi ya da imarlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine yönelik değişiklik yapılması dışında mevcut planların ıslah imar planı tadilatı adı altında değişikliğe konu edilmesi mümkün olmayıp, bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılması gerekir.

Dava konusu 22 pafta, 526 sayılı parsele ilişkin olarak yapılan ıslah imar planı değişikliğinin maddi bir hatanın düzeltilmesi veya ıslah imar planı sınırlarının genişletilmesi amacıyla yapılmadığı anlaşıldığından ıslah imar planında 2981 sayılı Yasa ve uygulama Yönetmeliğinin hükümlerine aykırı biçimde yapılan değişiklikte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle mahkemece dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamıştır.

Temyize konu İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 7.5.1998 günlü, E: 1996/536, K: 1998/399 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir