1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1994/523 K: 1994/3436 T: 10.10.1994


Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazın, hak sahipliğinin belirlenmesi durumunda 2981 sayılı Kanun uyarınca gecekondu sahiplerine tapu tahsis belgesi verilmesine ilişkin işlemler Hazine tarafından yapılır. Tapu tahsis belgesi verilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, Hazine mülkiyetindeki taşınmazın Özel İdare Müdürlüğü adına resen tescil ve tescili müteakip yapılan işlemler mevzuata aykırıdır.

İstemin Özeti: Manisa İdare Mahkemesinin 13.10.1993 günlü E: 1993/402 K: 1993/662 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. …Köyü. … mevkiindeki Hazine adına kayıtlı 9000 m². yüzölçümlü taşınmazın 400 m².lik kısmının 2981 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince … Özel İdaresi adına resen tescil edilip, daha sonra … isimli kişiye satılması ve bu kişi adına tapuya tescil edilmesi işlemlerinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin kararın, Danıştay Altıncı Dairesinin 16.3.1993 günlü E: 1992/2253 K: 1993/1082 sayılı kararı ile taşınmazın İl Özel İdaresi adına resen tesciline ilişkin kısmı hakkında da inceleme yapılmak suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiğinden bahisle bozulması üzerine, bozma kararına uyularak, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 9000 m² yüzölçümlü taşınmazın 400 m²’lik kısmının, 2981 sayılı Yasanın 10. maddesinin (c) ve (e) bentleri uyarınca … Özel İdaresi adına resen tescili ile tescili müteakip İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan taşınmazın bedeli karşılığı … satışında mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesi ile davanın bu kısmının reddine; taşınmazın tahsisini müteakip, tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle tapu tahsis belgesinin verilmesi gerekirken, satışı müteakip tapuya tescilinde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesi ile de tapuya tescile ilişkin işlemin iptaline karar verilmiş, kararın, davanın reddine ilişkin kısmı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın menfaati umuma ait yerlerden olmadığından bahisle Maliye Hazinesi mülkiyetine geçirildiği, 11.8.1965 gününde Maliye Hazinesi adına tapusunun düzenlendiği, 9000 m². yüzölçümlü bu taşınmazın 400 m².lik kısmının, … Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 12.1.1987 günlü, 24 sayılı yazısı ile … İli Özel İdare Müdürlüğü adına 2981 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince resen tescil edildiği, bedel tespitinin yapıldığı ve bedeli tahsil edilmek suretiyle … adlı kişi adına tapuya tescil edildiği anlaşılmaktadır.

2981 sayılı Yasanın “Tapu verme” başlıklı 10. maddesinin (a) bendinde, bu Kanun hükümlerine göre Hazineye, belediyeye, İl Özel İdaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12. madde hükümlerine göre tespit edildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerlerin hak sahiplerine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterileceği, ilgilisine “Tapu Tahsis Belgesi” verileceği; aynı maddenin (c) bendinin 5. fıkrasında ise, üzerinde yapılanma bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, valiliğin talebi üzerine, belediye veya özel idareler adına resen tapuya tescil edileceği kurala bağlanmıştır.

Anılan kurallar uyarınca uyuşmazlık konusu taşınmazın Hazine mülkiyetinde bulunması nedeniyle, hak sahipliğinin tespit edilmesi durumunda 2981 sayılı Yasa kuralları uyarınca gecekondu sahiplerine tapu tahsis belgesi verilmesine ilişkin işlemlerin de Hazine tarafından yapılacağı açıktır.

Bu durum karşısında, tapu tahsis belgesi verilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazın Özel İdare Müdürlüğü adına resen tescili ve tescili müteakip yapılan işlemler mevzuata aykırı olduğundan, İdare Mahkemesi kararının davanın reddine ilişkin kısmında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Manisa İdare Mahkemesinin 13.10.1993 günlü E: 1993/402 K: 1993/662 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının (BOZULMASINA), dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 10.10.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir