1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/2480 K: 1993/264 T:08.02.1993


3194 SAYILI YASANIN 32.MADDESİ UYARINCA YAPININ BİR AY İÇERİSİNDE İMARA UYGUN HALE GETİRİLMESİNİ ÖNGÖREN İŞLEMİN İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEĞİ HK.<

Dava, taşınmaz üzerinde bulunan binaya ilave ruhsatsız teras katının imara uygun hale getirilmesinin istenmesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yapının imara uygun hale getirilmesini isteyen ve sonucunda hiç bir yaptırım öngörmeyen dava konusu encümen kararının, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Yasanın 15.maddesinin 1/b bendi uyarınca reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden davacıya ait mevcut 2 katlı binanın üzerine yapılan teras katın tutanakla mühürlendiği ve belediye encümeni kararıyla yapının 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi hükümleri uyarınca 1 ay içerisinde imara uygun hale getirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

3194 sayılı Yasanın 32.maddesinde, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumunun tespit edileceği, yanının mühürlenerek inşaatın derhal dur- durulacağı, durdurmanın, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tebligatın bir nüshasının muhtara bırakılacağı, bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibinin, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak
belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını isteyeceği, ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa mühürün belediye veya valilikce kaldırılacağı ve inşaatın devamına izin verileceği aksi halde ruhsatsız veya ruhsata aykırı binanın yıktırılacağı kurala bağlanmıştır.

Bu durum karşısında 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi hükmü uyarınca yapının 1 ay içinde imara uygun hale getirilmesine ilişkin dava konusu işlemin, sonucu itibariyle, ruhsatsız yapının ruhsata bağlanması aksi halde yıkılacağına ilişkin idari davaya konu olabilecek nitelikte kesin ve icrai bir işlem olduğu açıktır. Açıklanan nedenlerle temyize konu Samsun İdare Mahkemesinin 25.3.1992 günlü, 1992/313 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir