1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3254 K: 1999/3159 T. 9.6.1999


ÖZET: Yapının kullanımı ile ilgili aykırılık nedeniyle 3194 sayılı yasanın 32. Maddesi uyarınca tesis edilen yıkım işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava 2556 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın onaylı projeye aykırı kullanımı nedeniyle yıkımına ilişkin 4.9.1997 günlü, 3956 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, sözkonusu binanın bodrum katında bulunan 1 nolu daireye ait deponun onaylı projeye aykırı olarak ticarethane olarak kullanıldığının tespit edildiği, 3.6.1997 günlü davalı idarenin iç yazışmasında projeye aykırı olarak yapılan tadilat ve ilavelerden söz edildiği, dava konusu belediye encümeni kararıyla da … İmar Yönetmeliğinin 47/3. maddesine aykırılıktan dolayı yıkım işlemi tesis edildiği anlaşıldığından yapının kullanımı ile ilgili aykırılık nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 7. idare Mahkemesinin 19.3.1998 günlü, E:1997/1252, K:1998/210 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istem yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 9.6.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir