1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/2222 K: 1984/1677 T: 09/04/1984


Sonradan onaylanan imar planına aykırı düşen ruhsatlı yapının yeni imar planına aykırı katlarının durdurulmasında mevzuata aykırılık olmadığı

Dava, davacı kooperatife ait inşaatların bir kısmının 5.kat, bir kısmının da 3.katın üstünde iken durdurulup mühürlenmesine ilişkin davalı idare işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.

6785 Sayılı İmar Kanununun 1605 sayılı Kanunla değişik 29.maddesinde imar ve yol istikamet planlarının belediye meclisince kabul edildikten sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderileceği, adı geçen Bakanlığın bunları aynen veya değiştirerek onamaya yetkili olduğu, aynı yasanın 32.maddesinin son fıkrasında da; genel olarak herhangi bir sahanın imar ve yol istikamet planı esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve talimatname hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı ve üzerine bu maksatlara aykırı yapı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Davacı kooperatifin inşaatının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapıldığı ve inşaatlar için 5 kat yükseklik imkanı tanındığı, kooperatife inşaat ruhsatının bu aşamada 5 kat üzerinden verildiği, daha sonra planı değiştirmeye yetkili olan bakanlığın bölgedeki inşaat yüksekliğini 3 kata indirmek suretiyle planı tadilen onadığı, sonuçta evvelce verilen ruhsatın son iki katının plan düzenlemesine aykırı düştüğü ve yasal dayanaktan yoksun kaldığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

İdare, hukuka aykırı işlemlerini geri almak hakkına haiz olduğundan, ruhsatın yeni plana aykırı olan katlar için geçerli kabul edilemiyeceği gerekçesiyle inşaatın 3.kattan sonraki katlarının mühürlenip durdurulmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.