1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/2919 K: 1984/1663 T: 06/04/1984/


Fen ve sağlık bakımından iskana elverişli yapıya sonradan plana eklenen not nedeniyle kullanma izni verilmemesinde isabet olmadığı

Dava, taşınmaz mal üzerindeki ruhsat uyarınca yapılan davacılara ait yapıya kullanma izni verilmemesine ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.

Dava konusu yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirildiği ve fen ve sağlık yönünden bir engelinin bulunmadığı tartışmasız olup tatil köyüne imar planında değişiklik yapılarak konan plan notu nedeniyle iskan izni verilmediği anlaşılmaktadır.

6785 sayılı Yasanın iskan iznine ilişkin 16.maddesinde, “yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması mecburidir. Yapı, mal sahibinin yazılı isteği üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımlarından mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni verilir.

Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç 30 gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır şu kadar ki, bu selahiyet mal sahibini kanuna, ruhsatiye ve eklerine riayetsiz hareketinden doğacak mesuliyetten kurtaramaz” denilmektedir.

Buna göre ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilen ve kullanılmasında fen ve sağlık yönünden bir engel bulunmayan yapıya iskan izni verilmesi yasa gereğidir. İmar planına sonradan eklenen not nedeniyle kullanılmasının engellenmesi olanaksızdır.

Açıklanan nedenle davacıların paydaşı bulundukları yapıya kullanma izni verilmemesi işleminde yasaya uyarlık bulunmadığından iptaline karar verildi.