1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/5047 K: 2007/1095 T: 23.2.2007


Koruma amaçlı imar planlarının iptaline ilişkin belediye meclisi kararının hukuki sonuç doğurabilmesi için, 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca onaylanması gerektiği hakkında.

İstemin Özeti: Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 günlü, E: 2004/498, K-.2005/2548 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Gül Filiz Ercan Aslantaş’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, henüz Koruma Kurulunca onaylanarak kesinleşmiş bir belediye meclisi kararının bulunmadığı, buna karşın, mahkemece, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma ıslah imar planının iptal edildiği öne sürülerek, plana dayanılarak tesis edilen dava konusu parselasyon işleminin iptaline karar verilmesine isabet bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle idare mahkemesince, parselasyon işleminin mevzuatta öngörülen usul ve esaslara göre tesis edilip edilmediğinin incelenmesi suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere, idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara, Altındağ, … ada, … sayılı ve kadastral … ada … sayılı parsellerin de bulunduğu alanda Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma İslah İmar Planı kapsamında hazırlanan 68699/4 nolu parselasyon planının onaylanmasına ilişkin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2.5.2003 günlü, 8541 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden dava konusu parselasyon işleminin dayanağı olan Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planının ve bu alana ilişkin daha önce onaylanmış tüm 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.1.2005 günlü, 210 sayılı kararıyla iptal edildiği anlaşıldığından dayanağı kalmayan parselasyon işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarelerce temyiz edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesinde “Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma planları onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderilir.

İlgili idareler, koruma amaçlı imar planını en geç iki ay içinde görüşür ve varsa değişmesini istediği hususları koruma bölge kuruluna bildirir. Koruma Bölge Kurulunda bu hususlar da değerlendirilir ve kurul tarafından uygun görülen haliyle planlar ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderilir. Altmış gün içerisinde onaylanmayan planlar kesinleşerek yürürlüğe girer. Koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi esasları ve kullanma şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar.

Ören yerlerinde çevre düzenleme projesi yapımı ve değişiklikleri, ilgili koruma bölge kurulunun uygun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve onaylanır.

Koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinde yapılacak değişiklikler yukarıdaki usullere tabidir” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.1.2005 günlü, 210 sayılı kararıyla Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planını da içine alan Ulus Tarihi ve Kültürel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı teklifi onaylanarak söz konusu alanda davacıya ait parselleri de kapsayacak şekilde daha önce onaylanmış KPA5, KPA6 ve Belediye Meclisi kararıyla onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tüm planların iptaline karar verildiği ancak söz konusu kararın 2863 sayılı Kanun’un yukarıda bahsedilen 17. maddesi gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla ortada henüz Koruma Kurulunca onaylanarak kesinleşmiş bir belediye meclisi kararının bulunmaması karşısında Mahkemece söz konusu kararla Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planının iptal edildiğinden bahisle anılan plana dayanılarak tesis edilen dava konusu parselasyon işleminin iptaline karar verilmesinde isabet görülmediğinden, İdare Mahkemesince işin esasının (parselasyon işleminin mevzuatta öngörülen usul ve esaslara göre tesis edilip edilmediğinin) incelenmesi suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 günlü, E-.2004/498, K-.2005/2548 sayılı kararının BOZULMASINA, 25,10 YTL karar harcının temyiz isteminde bulunanlardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir