1. Anasayfa
  2. Danıştay 14. Dairesi Kararları

Danıştay 14. Dairesi E: 2012/6054 K: 2014/3063 


Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan kıyıda yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu hakkında.

Dava; İzmir İli, Foça İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Foça, … ada, … Mevkiinde bulunan iki adet iskelenin ruhsatsız olduğundan bahisle, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yıkılmasına ilişkin Foça Belediye Encümeninin 03.09.2010 günlü, 153 sayılı kararı ile aynı Kanun’unu 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin Foça Belediye Başkanlığının 15.09.2010 günlü, 3562 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince;  ruhsata tabi iken ruhsatsız yapıldığı ve süresi içinde ruhsata bağlanmadığı tespit edilen çeşitli yapıların yıkımına ilişkin kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı, öte yandan; dava konusu işlemin dayanağını oluşturan 20.07.2010 tarihli yapı tatil tutanağı ile söz konusu iki adet iskelenin 10-15 yıl önce yapıldığının davalı idare tarafından tespit edildiği, 5940 sayılı Kanun ile değişik 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesindeki para cezasına yönelik yeni yasal düzenlemenin, yürürlük tarihi olan 17.12.2009 tarihinden önceki döneme ilişkin olaylara uygulanma imkanı bulunmaması karşısında, 10-15 yıl önce yapıldığı idarece tespit edilen iki adet iskele nedeniyle 12.000,00-TL imar para cezası verilmesine ilişkin belediye başkanlığı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın yıkıma ilişkin kısmının reddine, imar para cezası verilmesine ilişkin işlemin ise iptaline karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının; yıkıma ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın, para cezasına ilişkin kısmına gelince; 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 14. maddesinde; “Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmüne, 15. maddesinde; “Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek Kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” kuralına,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrasında ise; “Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” hükmüne yer verilmiş, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye encümeninin görev ve yetkilerinin belirlendiği 34. maddesinde; ise “kanunlarda öngörülen cezaları vermek” belediye encümeninin görevleri arasında sayılmıştır.

Yukarıda verilen mevzuat incelendiğinde; kıyıda yer alan ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerinin uygulanmasının gerektiği, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 15. maddesi ise; sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek Kazık ve benzeri engeller oluşturulması gibi anılan madde de kapsamı belirlenen hallerde uygulanabileceği, öte yandan; kıyıda dahi yer alsa,  belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; işleme konu ruhsatsız yapılar nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. uyarınca para cezası verme yetkisinin Foça Belediye Encümenine ait olmasına karşın, yetkisi bulunmayan Belediye Başkanınca tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 28.03.2012 günlü E:2010/2058 K:2012/470 sayılı kararının yıkıma ilişkin kısmının onanmasına, para cezasına ilişkin kısmının ise yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,  05.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir