1. Anasayfa
  2. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/9155 K: 2019/5492 T: 17.06.2019


Davacı, dava dilekçesinde özetle; davalının … siteleri K-90/10 adresindeki dairede 27/06/2003 tarihinden itibaren kiracı olarak oturduğunu, 30.06.2014 tarihinde vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi ile hiçbir ihtara gerek olmadan 13.11.2015 tarihinde kiralananı tahliye edeceğini taahhüt ettiğini, ancak kiralananın tahliye edilmediğini, bu nedenle hakkında İskenderun 5.icra dairesinin 2015/19305 sayılı dosyası ile takip yapıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu kiracının taahhütnameye bir itirazının olmadığını belirterek davalının itirazının iptaline ve taşınmazın tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, savunmasında özetle; tahliye taahhütnamesinin boş olarak başka bir lojmandan taşınacağı sırada iş ilişkisinin devamı için imzalandığını, düzenleme tarihinin, tahliye tarihinin ve hangi lojmana ait olduğunun imza esnasında yazılı olmadığını, habersiz doldurulduğunu ve nüshasının verilmediğini, davacı tarafça bu tür taahhütnamelerin sıkça baskı, hile ve zorlama ile imzalatıldığını, usulsüz taahhütnameye dayanılamayacağını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davalının kira sözleşmesine istinaden davacıya ait daireyi 27.06.2003 tarihinden itibaren kiraladığı ve 30.06.2014 tarihinde vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi ile dava konusu taşınmazı 13.11.2015 tarihinde tahliye etmesi gerekirken etmediği, davalının itirazlarının yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Somut uyuşmazlık tahliye taahhütnamesine dayanılarak başlatılan icra takibine itirazın iptaline ve bu taahhütname uyarınca davalının tahliyesi gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Harçlar Kanunu 27-28. maddeleri gereğince harca tabi davalarda, başvurma harcı ile nisbi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak alınır. Dava açılırken harcın eksik alınmış olması halinde, mahkemece davaya devam olunabilmesi için harcın Harçlar Kanun’unun 30 ve 33. maddeleri uyarınca tamamlanması yoluna gidilir ve davacıya eksik harcı yatırması için süre verilir. Şayet verilen süreye rağmen eksik harç ikmal edilmez ise dosya işlemden kaldırılır ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesi uyarınca süresinde harç tamamlanarak dava yenilenmez ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Somut olayda; dava değeri, bozmaya konu olan tahliye davası bakımından son dönemde ödenen bir yıllık kira bedeli olmakla davacı tarafça dava değeri 0 TL olarak gösterilmiş ve sadece maktu 27,70 TL harç yatırılmıştır. Tahliye davası bakımından yıllık kira bedeli üzerinden harç ödenmediği, mahkemece de eksik harcın ikmali için mehil verilmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece yıllık kira bedeli üzerinden eksik harcın tamamlattırılması, yatırılmadığı takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi ve süresi içinde harç ikmaliyle yenileme yapılmadığı takdirde bu talep bakımından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeksizin uyuşmazlığın esası incelenerek hüküm kurulması yerinde değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir