1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2020/3652 K: 2020/7165 T: 11.11.2020


Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu taşınmazlar ile araç üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü; davalı …, davalılar … vd. vekili ve dahili davalı … vekili temyiz etmişlerdir.

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. Diğer temyiz itirazlarına gelince;

Ortaklığın giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasındaki mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir.

Dava konusu olaya gelince; dahili davalı … vekili, karar tarihi olan 03.05.2016 tarihinden sonra, 04.05.2016 tarihinde vekaletname sunduğundan lehine vekalet ücreti takdir edilmemesinde hukuka aykırılık görülmemiştir. Ancak yargılama aşamasında kendisini ortak vekil ile temsil ettiren davalılar … vd. yararına vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, lehlerine vekalet ücreti takdir edilmemesi, satış bedeli ve harcın dağıtılmasında ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin alınmasında esas alınan mirasçılık belgesi bilgilerinin yanlış gösterilmiş olması doğru görülmemiş ise de bu hususlar, kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir