1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2020/1577 K: 2020/4652 T: 08.09.2020


Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü, davalı … vekili ve davalı … temyiz etmişlerdir.

1)Yapılan yargılamaya toplanan deliller ve dosya içeriğine göre davalı …’in temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2)Davalı … vekilinin temyiz itirazlarına gelince; paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir.

Somut olaya gelince; davacı …’in, yargılama sırasında 07.10.2012 tarihinde vefat ettiği, mirasçılarından …in vefat eden davacı … vekiline vekaletname vererek davayı takip ettikleri halde karar başlığında davacı olarak gösterilmeyip yargılama sırasında vefat eden …’in davacı olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilecek maddi hata olduğu anlaşılmaktadır. Ancak hükmün 5. bendinde vefat eden mirasçı yararına vekalet ücreti takdir edilmesi ve hükmün 6. bendinde ise davacı olarak davayı takip eden … mirasçılarından …r’in davalı olarak gösterilerek lehlerine vekalet ücreti takdirine karar verilmesinin infazda tereddüte yol açacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan davalı … kendisini vekil ile temsil ettirdiği halde yararına vekalet ücreti takdir edilmemesi doğru görülmemiş ise de, bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzelterek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir