1. Anasayfa
  2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2006/5-296 K: 2006/358 T: 7.6.2006


Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. İştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi olan paylar yönünden paydaşlardan bir kısmının dava açması halinde davacı olmayan diğer mirasçıların (paydaşların) davaya dahil edilip muvafakatları alınması veya miras şirketine mümessil tayin ettirilmesi için taraflara mehil verilip bu hususlar yerine getirildikten sonra davaya devam edilmesi gerektiği gözetilmeden yukarıda adı geçen davacıların iştirak halinde malik olduğu hisse yönünden açıklanan hususlar yerine getirilmeden işin esasına girilip hüküm kurulması nedeniyle hükmün bozulması gerekir.

DAVA: Taraflar arasındaki “kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziosmanpaşa Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.11.2004 gün ve 2003/485 E, 2004/803 K: sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 22.9.2005 gün ve 2005/9815 E, 9685 K: sayılı ilamı ile,

(… Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahallinde yapılan keşif sonucu arsa niteliğindeki taşınmazın el koyma günündeki niteliğine göre dava tarihindeki bedelinin ikisi teknik ve birisi de mahalli bilirkişiden oluşan üç kişilik bilirkişi kurulunca düzenlenen rapor ile tesbit edilmesinde ve davacılar Emine Erdönmez, Meliha Çakır, Medine Sezer ve Mebruke Ünal dışında kalan diğer davacılar için davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

Dosyada mevcut tapu kayıtlarından dava konusu taşınmazda Emine Erdönmez, Mebruke Ünal, Meliha Çakır ve Mediha Sezen dışındaki diğer davacıların müşterek malik sıfatı ile hissedar olmasına rağmen, davacı Emine Erdönmez dava konusu taşınmazda 52/5760 oranında hissedar olan ölü Mustafa Erdönmez’in mirasçısı olarak dava açtığı; Mebruke Ünal, Meliha Çakır ve Mediha Sezer’in taşınmazda 26/5760 oranında hissedar olan ölü Şükrü Dinçsoy mirasçısı olarak dava açtığı ve bu davacıların murisleri Mustafa Erdönmez ve Şükrü Dinçsoy’un payı yönünden taşınmazda verasette iştirakli malik sıfatını taşıdıkları anlaşılmıştır. İştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi olan paylar yönünden paydaşlardan bir kısmının dava açması halinde davacı olmayan diğer mirasçıların (paydaşların) davaya dahil edilip muvafakatları alınması veya miras şirketine mümessil tayin ettirilmesi için taraflara mehil verilip bu hususlar yerine getirildikten sonra davaya devam edilmesi gerektiği gözetilmeden yukarıda adı geçen davacıların iştirak halinde malik olduğu hisse yönünden açıklanan hususlar yerine getirilmeden işin esasına girilip hüküm kurulması nedeniyle hükmün Bozulması gerekirken onandığı bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından, davalı idare vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 31.5.2005 gün ve 2005/2774 Esas, 2005/6346 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına…),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: K: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK: nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 07.06.2006 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir