1. Anasayfa
  2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2004/5-750 K: 2005/19 T: 02.02.2005


Taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda yazılı özelliklerine göre objektif değer artırıcı unsurun yüzde kırkı geçemeyeceği gözetilmeden, daha yüksek oranda değer artırıcı unsura göre kamulaştırma bedelinin fazla artırılması mümkün değildir.

Taraflar arasındaki “Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziantep Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.6.2003 gün ve 2002/876-2003/527 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 01.03.2004 gün ve 583-20022 sayılı ilamı ile,

(…Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Taşınmazın arazi niteliğinde kabulü ile gelir metoduna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1- Taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda yazılı özelliklerine göre objektif değer artırıcı unsurun yüzde kırkı geçemeyeceği gözetilmeden, daha yüksek oranda değer artırıcı unsura göre kamulaştırma bedelinin fazla artırılması,

2- Kamulaştırmasız el atılan ve bedeline hükmedilen bölümün Türk Medeni Kanunun 999. maddesi uyarınca davacı üzerindeki tapusunun iptali ile tapudan yol olarak terkini yerine davalı idare adına tesciline karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir. ..) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri cevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece onceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının suresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: K: Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Davanın kısmen kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararı, Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuştur.

1- Bozma ilamının bir numaralı bendi yönünden; Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, objektif değer artış oranının yuzde kırkı gecemeyecegine isaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, onceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

2- Bozma ilamının ikinci bendinde belirtilen bozma nedenıne gelince; Mahkemece, kamulaştırmasız elatılan ve bedeline hükmedilen bölümün tapudan yol olarak terkinine karar verilmesi gereğine değinen bozma nedenine uyularak oluşturulan yeni hüküm Özel Daire’ce incelenmediğinden, bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daire’ye gönderilmelidir.

SONUÇ: 1- Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz ilam harcının geri verilmesine,

2- Yukarıda (2) numaralı bentde açıklanan nedenlerle; Yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 5. Hukuk DairesiNE GÖNDERİLMESİNE, 02.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir