1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2014/20353 K: 2017/506 T: 26.01.2017


Özet: kısa aralıklarla yapılan temliklerin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve iyiniyetli kabul edilen dava dışı ….’in TMK. 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanmayacağı

Asıl ve birleştirilen dava, yolsuz tescile dayalı tapu iptali tescil isteğine ilişkindir. Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacı Belediye vekilinin temyiz itirazı yerinde değildir. Reddine.

Davacı Hazine vekilinin temyiz itirazlarına gelince, Davalı Hazine tarafından 775 sayılı Yasa ve protokol kapsamında işlem yapılmak üzere, dava konusu 1534 ada 2 parselin davacı Belediye’ye temlik edildiği, davacı Belediye’nin de sahte encümen kararı ile 3. kişilere devrettiği, kısa aralıklarla yapılan temliklerin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve iyiniyetli kabul edilen dava dışı ….’in TMK. 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanmayacağı, bu durumda taşınmazın gerçek maliki olan hazineye dönmesi gerektiği açıktır.

Hâl böyle olunca, davacı hazinenin davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir