1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 1990/13569 K: 1991/6305 T: 6.5.1991


Tapulama dışı bırakılan ve tutanak dahi düzenlenmeyen taşınmaz hakkında 3402 s. Kanun’un 12. maddesi uygulanmaz.

M… ile Hazine, Orman İşletme Müdürlüğü ve Torhosan Köyü Muhtarlığı aralarındaki tescil davasının reddine dair, (Yenice Asliye Hukuk Hakimliği)nden verilen 26.12.1989 gün ve 180/176 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K: Mahkemece, nizalı yerin tapulama dışı bırakılmış bir yer olduğu görüşünden hareketle 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği gözönünde tutularak davanın reddine karar verilmiştir. Bir yerin tapulama dışı bırakılması, tapulama işlemi sayılmakla birlikte tapuya tescil anlamına gelmez. 766 sayılı Tapulama Kanununun 31. maddesinin amacı kadastro yoluyla oluşmuş sicillerin ikide bir bozulmasını önlemek ve bunu bir süreye bağlamaktan ibarettir. Bu yolla tapuya tescil edilmiş olan bir taşınmaz için açılacak davanın 10 yıllık hak düşürücü süreye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Oysa, olayımızda tapuya tescil sözkonusu olmayıp taşınmaz niteliği itibariyle tapulamaca tescile tabi olmayan bir yer şeklinde mütalaa edilmek suretiyle tapulama dışı bırakılmıştır, tutanak dahi düzenlenmemiştir. Bu hallerde ne mülga Tapulama Kanununun 31. maddesi, ne de 3402 sayılı Kanunun 12. maddesi uygulanamaz. O halde, davaya bakılıp işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 10.000 lira peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 6.5.1991 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir