1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 1994/2262 K: 1995/2967 T: 23.3.1995


Asliye hukuk mahkemesince görevsizlik kararı verilip dosyanın kadastro mahkemesine gönderilmesi; uyuşmazlık konusu parsel hakkında davanın sonuçlandığı, tutanağın kesinleştiği ve bu itibarla da tapuya tescil edilmesi gerektiği sonuçlarını doğurmaz.

M… A… ile Ö… aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair, (Almus Asliye Hukuk Hakimliği) ‘nden verilen 23.11.1993 gün, 53-133 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K: Taraflar arasında görülen tapu iptal ve tescil davasının yargılaması sonucunda; dava konusu 3648 parsel sayılı taşınmaza ait tapu kaydındaki davalıların pay kayıtlarının iptal ve davacı adına tesciline karar verilmiş, hükmü davalılar temyiz etmişlerdir.

Dava konusu 3648 parsel sayılı taşınmaz 24.12.1984 tarihinde davacı M… A… adına tesbit edilmiş, davalıların itirazı üzerine tapulama komisyonunca 2.7.1986 tarihinde itirazın kabulüne, taşınmazın tüm mirasçılar adına tesciline karar verilmiştir. Bu karardan önce itiraz sonuçlanmadan bir kısım davalılarca hukuk mahkemesinde 1986/68 esas sayısı ile kayıt iptal ve hissedarlar adına tescili için dava açılmış, dava sonucunda hukuk mahkemesince 18.10.1988 tarih, 145 sayısı ile bu taşınmaz hakkında mahkemenin görevsizliğine ve davacıların başvurması halinde dosyanın kadastro mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Bu parsel hakkındaki dava sonuç verecek şekilde kesinleşmediği halde, görevsizlik kararı ile kesinleştiği kabul edilerek taşınmaz tapuya tescil edilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere, dava konusu 2648 parsel sayılı taşınmaz hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktur. Hukuk Mahkemesinde görevsizlik kararı verildiğine göre bu parselle ilgili davanın tefrik edilerek dosyanın kadastro mahkemesine gönderilmesi gerekir. Parsel hakkındaki dava sonuçlanmamış ve tutanağı henüz kesinleşmemiş bulunduğundan tapuya tescil edilmesi hukuki sonuç doğurmaz.

SONUÇ: Bu itibarla görülmekte olan bu davada görevsizlik kararı verilerek dosyanın kadastro mahkemesine gönderilmesi gerekirken kamu düzeni ile ilgili olan bu husus gözardı edilerek esas hakkında hüküm kurulması isabetsiz ve temyiz itirazları bu itibarla yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) ve 30.000 lira peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 23.3.1995 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir