1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1990/8929 K: 1991/11272 T: 12.9.1991


Genel mahkemece görevsizlik kararı verilip, dosyanın kadastro mahkemesine gönderilebilmesi için, bölgeye kadastro girmesinin yanı sıra, davaya konu taşınmaz hakkında kadastro tutanağının da düzenlenmiş olması gerekir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Davacılar M. S.., S… vekilleri ile müdahil davacı Hazine ve davalı Bartın Belediye Başkanlığı arasındaki men’i müdahale davası ile ilgili dosya Bartın Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesine gönderilmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, müdahil davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar tarafından davalı aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesine açılan elatmanın önlenmesi davası bölgeye kadastro girmesi nedeniyle kadastro mahkemesine gönderilmiştir. Dosyada dava konusu taşınmaz hakkında düzenlenen kadastro tutanağı bulunmamaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 26/4. maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu birlikte kadastronun başlaması genel mahkemelerin görevsizlik kararı vermesini gerektirmez. Genel mahkemelerce görevsizlik kararı verilebilmesi için davaya konu taşınmaz hakkında tutanağın düzenlenmesi zorunludur. Hal böyle olunca mahallinde keşif yapılarak çekişmeli taşınmaz hakkında tutanak düzenlenip düzenlenmediği saptanmalı, tutanak düzenlenmiş ise kadastro mahkemesinin görevli olduğu kabul edilerek uyuşmazlık esastan çözümlenmeli, tutanak düzenlenmemiş ise genel mahkemenin görevli olduğu düşünülerek görevsizlik kararı verilmelidir. Görev hususu kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen dikkate alınması gerekir.

SONUÇ: Eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi isabetsiz ve temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 12.9.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir