1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 1988/8293 K: 1988/8301 T:13.06.1988


2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi hükmüne göre, mütekabiliyet koşulu ile yabancılar Türkiye’de askeri yasak bölgeler ve koy hudutları dışında gayrimenkul iktisap edebilirler. Bu iktisap tapuya dayanabileceği gibi zilyetlik yolu ile de mümkündür.

2644 sayılı Yasanın 35. maddesi hükmüne göre; karşılıklılık [mütekabiliyet] koşulu ile yabancılar, Türkiye’de askeri yasak bölgeler ve köy sınırları dışında taşınmaz sahibi olabilirler.

Arinegret Maria vekili ile Hazine vekili ve Belediye Başkanligı aralarındaki tcsöil davasının kadülüne dair, (Eğirdir Asliye Hukuk Hakimliği)nden verilen 14.3.1988 gün ve 327/69 sayılı hükmün Yargı. tay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü

Davacı Federal Alman uyruklu annegred Maria, MK: nun 639. maddesine~ dayanarak nizalı yer~erin adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulü yönüne gidilmiştir. Hüküm, Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi hükmüne göre, mütekabiliyet koşulu ile yabancılar Türkiye’de askeri yasak bölgeler ve koy hudutları dışında gayrimenkul iktisap edebilirler. Bu iktisap tapuya dayanabileceği gibi zilyetlik yolu ile de mümkündür. Davacı Federal Alman uyruklu olup Türkiye ile Federal Alman Devleti arasında fiilen ve hukuken mütekabiliyet bulunmaktadır. Taşınmaz belediye sınırları İçerisinde bulunmakta 1 ve 2. derece askeri yasak bölgeler dışındadır. 0 itibarla davacının zilyetlik yolu ile taşınmazları kazanmasına engel hal bulunmamaktadır. Davacı daha önceki malikinden taşınmazları satın almıştır. MK.nun 909. maddesi hükmüne göre davacının zilyetliğine satıcının zilyetliğinin eklenmesi gerekir. Daha acık deyimle davacı iktisapta satıcının zilyetliğinden de yararlanabilir. 2675 sayılı Yasaya göre de davacının tapusuz bir gayrimenkulü zilyetlik yolu İle edinmesine engel durum bulunmamaktadır. Dosya içeriği ve toplanan delillere göre dava kanıtlanmış olup verilen hüküm usul ve yasaya uygun bulunmaktadır. Temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir