1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 1986/10595 K: 1986/11217 T: 17.11.1986


Eski eser sayılan yerler zilyetlik yolu ile tescil edilemez. Ancak, 2863 sayılı Yasa hükmüne göre tescil isteminde bulunulabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı ve Hazine vekili aralarındaki tescil davasının kabulüne dair, (Kadınhanı Asliye Hukuk Hakimliği)nden verilen 15.1.1986 gün ve 122/216 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla: dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Dava konusu taşınmazın eski eser olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 18.6.1986 günlü yazısında bildirilmiş bulunduğuna, eski eser sayılan bir yerin zilyetlik yolu ile tescili mümkün bulunmadığına ve ancak 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmüne göre tescil isteminin yapılabileceğine göre davanın reddi gerekir. Aksine düşüncelerle davanın kabulüne karar verilmiş olması isabetsiz ve temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 17.11.1986 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir