1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2005/812 K: 2005/1071 T: 11.4.2005


Somut olayda dava konusu yerin mera olduğu tespit edilmiş olmakla ve mera üzerindeki zilyetlik hukuki bir değer ifade etmediğinden mahkemece verilen karar isabetlidir.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı İzzet G. tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 122 ada 2 parsel sayılı 167.595 m2 yüzölçümündeki taşınmaz mera niteliği ile sınırlandırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Davacı İzzet G. mahkeme ilamına, vergi kaydına ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş, hüküm davacı İzzet G. tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı İzzet G.’nin temyizi 122 ada 2 parsel sayılı taşınmazın mera olarak sınırlandırılması ile ilgili hükme yöneliktir. Davacı İzzet G.’nin tutunduğu sırt sınırı itibariyle değişebilir ve genişletilmeye elverişli vergi kaydının yüzölçümünden fazlası ile dava dışı 122 ada 3 parsel sayılı taşınmaza revizyon gördüğü dikkate alındığında dava konusu 122 ada 2 parsel sayılı taşınmazı kapsaması olanaksızdır. Öte yandan sözü edilen taşınmazın kamu malı niteliğinde mera olduğu mahkemece yapılan keşif, uygulama, dinlenen yerel bilirkişi, tanık sözleri, toplanıp değerlendirilen delillerle saptanmıştır. Meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz. Öte yandan davacının tutunduğu mahkeme ilamının da dava konusu taşınmazı kapsamadığı dosya içeriğiyle belirlenmiştir.

Sonuç: Delillerin değerlendirilmesi mahkemeye aittir. Bu nedenler ve hükümde gösterilen diğer gerekçelere göre davacı İzzet G.’nin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 11.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir