1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2004/241 K: 2004/821 T: 9.3.2004


Sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için tutanakta tespit maliki olarak gösterilen kişinin tebliğe elverişli adresi zabıta aracılığıyla saptanılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yöntemine uygun şekilde tebliğ edilmeli ve bu yolla husumet yaygınlaştırılarak taraf koşulu oluşturulduktan sonra yargılamaya devam olunmalıdır.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı Sami S. ile davalı Mehmet K: tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 113 ada 39 parsel sayılı taşınmaz bağışlamaya ve zilyetliğe dayanılarak Mehmet Akif K: , 127 ada 27, 132 ada 6 ve 127 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar ise bağışlamaya ve vasiyetnameye dayanılarak Osman, Orhan ve Mehmet K: adlarına tespit edilmiş, taşınmazların Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu olması nedeni ile yüzölçümü haneleri açık bırakılmıştır. Davacı Sami S., Osman, Orhan ve Mehmet K: ‘yı hasım göstermek suretiyle miras yolu ile gelen hakka dayanarak 39 sayılı parsel hakkında dava açmıştır. Asliye Hukuk Mahkemesinde davacı Gemi Köyü Tüzel Kişiliğinin davalı Mehmet K: aleyhine açtığı köy yoluna ve köy merasına el atmanın önlenmesi hakkındaki dava görevsizlik Kararı ile kadastro mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece davacı Sami S.’nin davasının reddine, köy tüzel kişiliğinin davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine, 113 ada 39 parsel sayılı taşınmazın teknik bilirkişi tarafından düzenlenen 4.9.2002 tarihli raporda (B) harfi ile işaretlenen 3806.22 m2’lik kesiminin davalı Mehmet K: adına, (A) harfi ile işaretlenen 413.26 m2’lik kesimin ise köy boşluğu olarak hazine adına, 127 ada 27 sayılı parselin (A) harfi ile gösterilen 814.82 m2 yüzölçümü ile Mehmet K: , Osman K: ve Orhan K: mirasçıları adına, haritada (B) harfi ile işaretlenen 27.07 m2’lik yola Mehmet K: tarafından yapılan el atmanın önlenmesine, 132 ada 6 parsel sayılı taşınmazın (A) ile gösterilerek 2347.03 m2 yüzölçümü ile Mehmet, Osman ve Orhan K: mirasçıları, 127 ada 2 sayılı parselin de 7511.86 m2 olarak yine Mehmet, Osman ve Orhan K: mirasçıları adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm davacı Sami S. ile davalı Mehmet K: tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ve temyize konu 113 ada 39 parsel sayılı taşınmazın Asliye Mahkemesinden görevsizlikle aktarılan davanın konusu olduğu, kadastroca düzenlenen tespit tutanağı incelendiğinde tespit maliki olarak gösterilen Mehmet Akif K: ‘nin davanın tarafı olması gerektiği dosya içeriğiyle belirlenmiştir. Öğretide ve uygulamada taraf koşulunun oluşturulmamış olması başlı başına bozma nedenidir. O halde sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için tutanakta tespit maliki olarak gösterilen Mehmet Akif K: ‘nin tebliğe elverişli adresi zabıta aracılığıyla sorulup saptanılmalı, bundan sonra dava dilekçesi ve duruşma günü adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi uyarınca yöntemine uygun şekilde tebliğ edilmeli ve bu yolla husumet yaygınlaştırılarak taraf koşulu oluşturulmalı, adı geçenden davaya karşı diyecekleri sorulup saptanılmalı, göstereceği deliller toplanmalı, bundan sonra iddia ve savuma doğrultusunda toplanan ve toplanacak tüm delillerle birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

Sonuç: Mahkemece taraf koşulu oluşturulmaksızın işin esası hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz davacı Sami ile davalı Mehmet K: ‘nin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre de sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 9.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir