1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/1778 K: 2003/2269 T: 1.7.2003


Meraların çıplak mülkiyeti hazineye, intifaı ise köye ait olduğundan açılan tapu iptal davasında hazine ile birlikte köyün de davada hasım olarak gösterilmesi zorunludur

Kadastro tespitine dayalı olarak oluşan tapu kaydının iptali istemi ile açılan davada mahkemece verilen karar davalı Hazine tarafından incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı Dursun mirascıları Mustafa ve 6 paydaşı, 25.3.2002 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesinde Hazine aleyhine açtıkları tapu iptali ve tescil davasında 23.9.1993 tarihinde 50 ve 51 parsel sayılı taşınmazın vergi kaydı yüzölçümü fazlası olarak 78 parsel sayılı taşınmaz, 21.9.1993 tarihinde 54 parsel sayılı taşınmazın vergi kaydı yüzölçümü fazlası olarak 79 parsel sayılı taşımazın mera olarak sınırlandırıldığı ve tespitlerinin de 5.3.1996 tarihinde itirazsız kesinleşmesine rağmen söz konusu taşınmazların mera olmadığını ve T: evvel 1326 tarih 45, 46 ve 47 sayılı tapu kaydının kapsamında kaldığını ileri sürerek dava açmışlardır. Mahkemece davanın kabulüne, 152 ada 78 ve 79 parsel sayılı taşınmazlann tapu kayıtlarının iptali ile davacılar adına, dosya içindeki veraset belgesindeki hisseleri oranında tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ve temyiz konusu taşınmazlar mera olarak sınırlandırılmak sureti ile tespit edilmiştir. Meraların çıplak mülkiyeti Hazineye, intifaı ise köye aittir. Hal böyle olunca köyün davada hasım olarak gösterilmesi ve bu suretle köy yönünden taraf oluşturulması zorunludur. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, göz ardı edilerek hüküm oluşturulması isabetsizdir.

Sonuç: Bu nedenlerle Hazinenin yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, 1.7.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir