1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2004/1762 K: 2004/2270 T: 10.6.2004


İmar planı kapsamında kalan meranın mahkeme tarafından, dava konusu gayrimenkulün gezi mahalli, yeşil alan, oyun yeri ve açık alan olarak istanbul büyükşehir belediyesi adına malik bölümünün doldurulması yönünde verilen karar isabetlidir.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı hazine ile davalı Kağıthane Belediye Başkanlığı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Davacı hazine 1915 ada 12 parsel sayılı 4284 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 1954 yılında malikhanesi açık olarak tespitin yapıldığını, İ. 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.2.960 tarih 54/273 E: ve 60/23 K: sayılı kararı ile mera vasfı ile malikhanesi açık olarak tapuya tescil edildiğini; mera vasfını kaybettiği için Kağıthane Belediyesi adına tespit edilmesi üzerine açılan tespite itiraz davasında İstanbul 15.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.4.973 tarih 73/6-16 sayılı kararıyla kadastro müdürlüğünün 4.1.973 ve 24.2.973 tarihli kararları yetki yönünden iptal edilerek gereğinin ifası için tapulama müdürlüğüne gönderildiğini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürerek 3402 sayılı Yasanın 16/B maddesi gereğince hazine adına tescili istemiyle dava açmıştır.

Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 775 sayılı yasa gereği mülkiyetin belediyeye geçtiğini 3194 sayılı yasanın 11. maddesi son fıkrası gereğince imar planının onayı ile mera vasfını kendiliğinden kaybettiğini öne sürerek davanın reddini (belediye adına tesciline karar verilmesini) savunmuştur.

Davalı Kağıthane belediye başkanlığı 775 sayılı yasa gereği mülkiyetin belediyeye geçtiğini öne sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece 1915 ada 12 parsel sayılı taşınmazın “Gezi mahalli, yeşil alan, oyun yeri ve açık alan” olarak 3402 Sayılı Yasanın 16. maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına malik hanesinin doldurulmasına karar verilmiş, hüküm davacı hazine ile davalı Kağıthane Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Mahkemece yapılan keşif, uygulama ve toplanıp doğru olarak değerlendirilen deliller ile hüküm yerinde gösterilen nedenler dikkate alındığında, oluşturulan hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından davacı hazine ile davalı Kağıthane Belediye Başkanlığının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 10.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir