1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2004/1428 K: 2004/1743 T: 4.5.2004


Somut olayda gayrimenkullerin yer aldığı köy tüzel kişiliğinin davada taraf olarak yer alması gerekmekteyken taraf şartının gerçekleşmemiş olması bozma sebebidir.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan İnci tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 741,742,743 parseller mera niteliğiyle sınırlandırılmıştır. İtirazı komisyonca reddedilen Haluk tapu kaydına miras hakkına ve zilyetliğe dayanarak dava açmıştır. Yargılama sırasında İnci vd. miras hakkına dayanarak davaya katılmışlardır. Mahkemece inci karar başlığında gösterilmeksizin 3402 sayılı kanunun 36/1 maddesi gereğince davanın reddine, 741,742,743 parsellerin tespit gibi hazine adına tesciline (tavzih şerhi ile mera niteliğiyle sınırlandırılmasına)karar verilmiş,hüküm katılan inci tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, 3402 sayılı K: K: nun 36.maddesi hükmüne dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Dava konusu taşınmazlar 3402 sayılı K: K: nun 16/B maddesi hükmü uyarınca mera niteliği ile sınırlandırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Hal böyle olunca, taşınmazların bulunduğu köy tüzel kişiliğinin davada taraf olması zorunludur. Taraf koşulunun oluşturulmamış olması başlı başına bozma nedenidir. Kaldı ki, hükmü temyiz eden katılan davacı İnci ‘ye da 3402 sayılı K: K: nun 36.maddesi hükmüne uygun şekilde meşruhatlı davetiye çıkarılmamıştır. O halde sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için öncelikle taşınmazların bulunduğu köy tüzel kişiliğine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeli, husumet yaygınlaştırılarak bu yolla taraf koşulu oluşturulmalı, köy tüzel kişiliğinden davaya karşı diyecekleri, delilleri sorulup saptanmalı, göstereceği deliller toplanmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

Sonuç: Mahkemece taraf koşulu oluşturulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, katılan davacı İnci ‘nin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre de sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 4.5.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir