1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2010/12736 K: 2011/2766 T: 09.03.2011


Tahliye taahhütnamesi noterlikçe resen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş ise kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır. Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddedilir. 

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava tahliye taahhütnamesine dayalı olarak başlatılan icra takibine itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili tarafından tahliye taahhüdüne dayalı olarak 30.3.2009 tarihinde başlatılan icra takibinde 28.2.2006 tarihli sözlü kira ilişkisine, 12.6.2006 düzenleme ve 1.3.2009 tahliye tarihli taahhütnameye dayanılmıştır. Takipte dayanılan tahliye taahhütnamesinin noter onaylı olduğu görülmektedir. Davalı süresinde verdiği itiraz dilekçesinde, tahliye taahhütnamesine karşı çıkmamış, taşınmazın birden fazla maliki olduğunu, kira ilişkisinin kiralayanın kardeşi Y. tarafından bir yıl süreyle uzatıldığını belirterek, yeni döneme ait 2009 yılı Mart, Nisan, Mayıs ayları kira paraları karşılığında senet alındığına ilişkin adi yazılı belge sunmuştur. Söz konusu adi yazılı belgenin mal sahibi sıfatıyla davacının kardeşi Y. tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır.

Davalı takibe itirazında kira ilişkisine açıkça karşı çıkmamış olup, takip talepnamesinde belirtilen kira ilişkisi ve sözleşme başlangıç tarihi taraflar arasında kesinleşmiştir. Davalı İİK.nun 63. maddesi uyarınca itirazları ile bağlı olup, yargılamada bu itirazlarını genişletemez ve değiştiremez.

Öte yandan İİK 275. maddesine göre tahliye talebi noterlikçe resen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır. Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur. Takipte dayanılan tahliye taahhütnamesi noter onaylı olup, kira ilişkisinin yenilendiği veya süresinin uzatıldığı aynı kuvvette ve mahiyette bir belgeyle ya da imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır. Olayımızda kira süresinin uzatıldığı adi yazılı belgeye dayandırılmış olup, bu belge davacı tarafından kabul edilmediğinden davalı tarafın kira ilişkisinin yenilendiğine ilişkin savunmasına değer verme olanağı bulunmamaktadır Tahliye taahhüdündeki tahliye tarihine göre süresinde takip yapılıp dava açıldığından, mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru olmamıştır.

Karar bu sebeple bozulmalıdır. Yukarıda açıklanan nedenle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 9.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir