1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2006/13746 K:2007/298 T:23.01.2007


El atılan ve bedeline hükmedilen taşınmazdaki davacılar hissesinin Hazine adına tesciline karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, bu hususta bir karar verilmemesi, isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ile ecri misil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ile ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiş, davalı idare vekilinin temyize ilişkin dilekçesi yasal süresi içinde temyiz harcı ve diğer masrafların yatırılmadığından bahisle reddedilmiş, redde ilişkin bu karar da tekrar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı DSİ Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı yasa uyarınca 1.1.2006 tarihinden itibaren genel bütçeye dahil idareler arasına alınmış olması sebebiyle 492 sayılı Harçlar Kanunun 13/f maddesi uyarınca harçtan muaftır. Bu nedenle davalı idarenin temyiz dilekçesi harca tabi değildir. Harca tabi olmayan davalarda temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt tarihi temyiz tarihidir. Davalı idare vekilinin temyiz dilekçesi süresinde Samsun Sulh Hukuk Mahkemesine verilmiş ve 10.7.2005 Tarih ve 145 sayı ile kaydedilerek Tekkeköy Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmiş olduğundan temyiz istemi süresindedir.

Açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin reddine ilişkin hükmün bozularak kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;

Davaya konu teşkil eden arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve alınan rapor uyarına taşınmaz ve ecri misil bedelinin davalı idareden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

El atılan ve bedeline hükmedilen taşınmazdaki davacılar hissesinin Hazine adına tesciline karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, bu hususta bir karar verilmemesi,

Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak `Dava konusu taşınmazın karara esas alınan Tekkeköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/377 Esas sayılı dosyası içerisinde bulunan fen bilirkişisi Nazım Yılmaz’ın 3.1.2005 tarihli ek raporu ile 01.11.2004 havale tarihli krokili raporunda ( A )harfi ile gösterilen 2240,11 m²’lik bölümündeki davacılar hissesinin iptali ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline cümlesinin eklenilmesine,

SONUÇ : Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir