1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/4805 K: 2005/7248 T: 21.6.2005


Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Taşınmazın el atılıp yol haline getirilen bölümünün bakım ve onarımı hangi belediye tarafından yaptırılmışsa husumetin ona yöneltilmesi gerekir. Ayrıca, keşif sonrası fenni bilirkişi harita mühendisi tarafından verilen rapora davacı itiraz edilerek el atılan yerin raporda belirtilenden daha fazla olduğunu iddia etmesine göre bu itirazının değerlendirilmesi için, bilirkişiden ek rapor alınması gerekir.

DAVA: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: K: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece Büyükşehir Belediyesi yönünden davanın husumetten reddine, diğer davalı M… Belediyesi yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı M… Belediyesi vekilince temyiz edilmiştir.

Taşınmazın el atılıp yol haline getirilen bölümünün bakım ve onarımı davalı M… Belediyesi tarafından yaptırıldığından husumetin bu Belediye Başkanlığına yöneltilmesi doğrudur.

Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor yasa hükümlerine uygundur. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak m2 birim fiyatı yönünden değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalı M… Belediyesi vekilinin temyiz itirazları ile davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışındaki temyiz itirazları bu nedenle yerinde değildir. Ancak;

Keşif sonrası Fenni Bilirkişi Harita Mühendisi tarafından verilen raporda taşınmazın 1663 m2 sine yol yapmak suretiyle el atıldığı belirtildiğinden, davacı vekilince 29.01.2004 günlü dilekçe ile itiraz edilerek el atılan yerin 1663 m2 olmayıp 296 m2’lik alana daha el atıldığı yönündeki itirazının değerlendirilmesi için bilirkişiden ek rapor alınmadan eksik inceleme ile el atılan bölümün 1663 m2 olduğu kabul edilerek bu miktar üzerinden hüküm kurulması, Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle HUMK’nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davacıya geri verilmesine, 21.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir