1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2005/1807 K: 2005/6242 T.13.5.2005


Meraların mülkiyeti hazineye, kullanma yararlanma hakkı belediye sınırları içindeki taşınmazlarda belediye başkanlığına, köy sınırları içinde bulunan taşınmazlarda köy tüzel kişiliğine aittir. Orman yönetimi, sadece hazineyi taraf göstererek eldeki davayı açmış olmakla; köy tüzelkişiliğinin davaya katılımı sağlanarak husumet yaygınlaştırılmalı oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

Taraflar arasındaki 4342 sayılı Mera Yasası uyarınca yapılan mera tahsis kararına itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında Gündoğdu Köyü 825 parsel sayılı 191.100 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, mera niteliği ile sınırlandırılmıştır. Bursa Mera Komisyon Başkanlığınca Gündoğdu Köyünde çekişmeli taşınmazın da içinde bulunduğu 1389 dekarlık yer, mera olarak tahsis edilmiş ve bu tahsis kararı 16.10.2000-16.11.2000 tarihleri arasında ilan edilmiştir. Orman Yönetimi, ilan süresi içinde çekişmeli taşınmazın kesinleşmiş orman sınırları içinde kaldığı, 4342 sayılı Mera Yasası uyarınca yapılan tahsis çalışmalarında kesinleşmiş orman sınırlarına tecavüz edildiği, mera tahsis kararının iptali istemiyle Hazineyi taraf göstererek kadastro mahkemesine dava açmıştır. Kadastro Mahkemesi davaya Asliye Hukuk Mahkemesinin bakmakla görevli ve yetkili olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne, 825 parsel sayılı taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu belirlendiğinden söz edilerek mera tespitinin iptaline karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 4342 sayılı Mera Yasası uyarınca yapılan mera tahsis kararına itirazdır. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1994-1996 yılları arasında 3302 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılıp kesinleşen orman kadastrosu ve 2/B uygulaması vardır.

Mahkemece verilen karar hükme yeterli değildir. Şöyle ki; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Köyü sınırları içinde bulunan çekişmeli taşınmaz genel arazi kadastrosu sırasında mera olarak sınırlandırılmış ve Bursa Mera Komisyon Başkanlığınca 4342 sayılı Yasa uyarınca mera olarak tahsis edilmiştir. Meraların mülkiyeti Hazineye, kullanma yararlanma hakkı belediye sınırları içindeki taşınmazlarda Belediye Başkanlığına, köy sınırları içinde bulunan taşınmazlarda Köy Tüzel kişiliğine aittir. Orman Yönetimi, sadece Hazineyi taraf göstererek eldeki davayı açmıştır.

O halde Gündoğdu Köyü tüzelkişiliğinin davaya katılımı sağlanarak husumet yaygınlaştırılmalı oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı Hazinenin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 13/5/2005 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir