1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1995/6880 K: 1995/10412  T: 18.9.1995


Dava konusu taşınmaz hakkında kadastro tutanağı düzenlenmiş ve 30 günlük yasal askı ilan süresi içinde de dava açıldığına göre tespitin kesinleştiği kabul edilemez. İdare tarafından bu olgu göz ardı edilerek tutanak kesinleştirilse dahi, bu işlem hukuken bir değer taşımaz ve yasal süre içinde açılan iptal davası kadastro mahkemesinde görülür.

Taraflar arasındaki taşınmaz hukukuna ilişkin davada, kadastro ve asliye hukuk mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K: 1699 parsele yönelik itirazın reddine ilişkin komisyon kararı Hazineye 25.6.1976’da tebliğ edilmiş; iptal davası ise, yasal süre içinde 23.7.1976’da açılmıştır.

Yasal sürede açılan dava, tesbit tutanağının kesinleşmesini önler. İdarenin bu olguyu gözardı ederek tutanağı kesinleştirip tapuya kaydetmesi sonucu etkilemez. Davanın kadastro mahkemesinde yürütülmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle HUMY.nın 25. maddesi gereğince kadastro mahkemesinin merci tayinine, 18.9.1995 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir