1. Anasayfa
  2. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 1994/1488 K: 1994/1887 T:22.02.1994


Ölüme bağlı tasarruflar şekil bakımından yapıldıkları yer hukukuna veya o hukuki işlemin esası hakkında yetkili olan hukukun ön gördüğü kurallara tabidir. 2675 sayılı yasanın 6. maddesi, ölenin milli hukukuna uygun şekilde yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçerlidir. Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti de, tasarrufta bulunanın, tasarrufu yaptığı andaki milli hukukuna tabidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm (Davacı tarafından) temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1 Türk mahkemelerinde dava açan… Yabancı gerçek ve tüzel kişiler yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar” (2675 sayılı K: 32). Davacılar yabancı bir devlet tabiiyetindedirler. 2675 sayılı kanunun 32/2 maddesi şartları araştırılarak, şartlar oluşmamışsa teminat alınması gerektiği düşünülmeden yargılamaya devam edilmesi isabetsizdir.

2. Ölüme bağlı tasarruflar şekil bakımından yapıldıkları yer hukukuna veya o hukuki işlemin esası hakkında yetkili olan hukukun ön gördüğü kurallara tabidir. (2675 sayılı yasanın 6. maddesi) Ölenin milli hukukuna uygun şekilde yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçerlidir. Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti de, tasarrufta bulunanın, tasarrufu yaptığı andaki milli hukukuna tabidir. (2675 sayılı yasanın 22/45 maddesi)

Mahkemece tasarrufun sekli ve tasarrufu yapanın ehliyeti uzerınde durulmadan ve bu konuda tarafların delilleri sorulup toplanmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3. Dışişleri Bakanlığının 14.5.1993 tarihli yazılarında; davacı ve davalının tabiyetinde bulundukları Yunanistan’da, Sınır ve kıyı bölgelerinde, ancak yunan uyruklu kişilerin, Avrupa topluluğuna dahil Türk asıllı Türk vatandaşlarının ise buralarda taşınmaz mal edinemeyecekleri belirtilmiştir.

Yine Yunanistan’da Türk uyrukluların askeri yasak bölgelerde de taşınmaz mal edinmelerinin mümkün olmadığı Adalet Bakanlığı Hukuk İsleri Genel Müdürlüğünün yazılarında vurgulanmıştır.

2644 sayılı tapu kanununun 35 maddesindeki mütekabiliyet esasının belirlemesi bakımından mirasın açıldığı 21.4.1987 tarihi itibariyle Yunanistan’daki Yasak bölge, sınır ve kıyı kavramlarının nasıl tayin ve tespit edildiğinin araştırılması zorunludur. Bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması da usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA bozma nedenine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir