1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2006/2548 K: 2006/5350 T: 27.06.2006


Kat irtifakı, buna konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden herbirine kat irtifakının kurulduğu tarihteki değeri ile oranlı olarak özgülenen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Mahkemece ana taşınmazda kat irtifakının kurulduğu tarih itibariyle herbir bağımsız bölümün o tarihteki değerlerinin saptanıp, mevcut arsa paylarının bu değerlerle oranlı olup olmadığının açıkça belirlenmesi gerekir.

Dava dilekçelerinde, projeye aykırılıkların giderilmesi ve arsa payının düzeltimi istenilmiştir. Mahkemece her iki davanında reddine karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalı-karşı davacı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalı-karşı davacı Vek. Av. M. Zafer O.ve Av. Berrin E. ile aleyhine temyiz olunan davacı-karşı davalı Vek. Av. Sabri A. geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I Dava, davalının bağımsız bölümüne haksız elatmanın önlenmesi, karşı dava ise tarafların bağımsız bölümlerinin arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece her iki davanın reddine karar verilmiş, hükmü karşı davacı arsa paylarının düzeltilmesi istemli dava yönünden temyiz etmiştir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden, özellikle tapu kaydı içeriğinden dava konusu anataşınmazda kat irtifakının kurulmuş olduğu, taraflardan herbirinin kat irtifak hakkı sahibi oldukları, karşı davacı Mehmet Ayhan’ın anataşınmazda kat irtifakının kurulmasından sonra 1 nolu bağımsız bölümünü 2.11.2000 tarihinde satın aldığı anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 3. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre; kat irtifakı, buna konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden herbirine kat irtifakının kurulduğu tarihteki değeri ile oranlı olarak özgülenen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı olarak özgülenmediği durumlarda her kat irtifak hakkı sahibi arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Somut olayda anayapıda kat irtifakı kurulduktan sonra bağımsız bölümü satın alan kat irtifak hakkı sahibi karşı davacı Mehmet A. kendi bağımsız bölümü ile davalıların bağımsız bölümlerine özgülenen arsa paylarının kat irtifakının kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olmadığını ileri sürerek bu bağımsız bölümlerin arsa paylarının yeniden düzenlenmesini istediğine göre; mahkemece anılan yasa hükmü gözönünde tutularak yerinde gerekli inceleme bilirkişi aracılığı ile yaptırılıp anataşınmazda kat irtifakının kurulduğu tarih itibariyle herbir bağımsız bölümün o tarihteki değerlerinin saptanıp, mevcut arsa paylarının bu değerlerle oranlı olup olmadığının açıkça belirlenmesi gerekir. Bu inceleme yapılırken bağımsız bölümlerden herbirine özgülenen arsa payının o bölümlerin değerinde sonradan oluşan çoğalma veya azalmanın dikkate alınmaması, bu bağlamda herbir bağımsız bölümün değerlerinin ve dolayısıyla özgülenmesi gereken arsa paylarının belirlenmesinde bağımsız bölümlerin nev’i, konumu (cephesi, katı vs.) ile büyüklüklerinin gözönünde tutulması, buna göre dava konusu edilen bağımsız bölümlerin tapuda yazılı arsa payları ile saptanacak olan arsa payları arasında bir oransızlık bulunup bulunmadığının açıkça belirlenmesinden sonra oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece anılan yasa hükmü ve Yargıtay uygulamaları gözardı edilerek yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı-karşı davacı yararına takdir edilen 450,00 YTL. vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacı tarafa verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir