1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/7246 K: 2004/8379 T: 09.11.2004


Kat mülkiyetine elverişli yapıdaki ortaklığın kat mülkiyeti kurulması suretiyle giderilmesinde paydaşlar arasında anlaşmaya dayalı fiilen taksim ve buna göre kullanımın varlığı halinde kat mülkiyeti kurulurken bağımsız bölümlerin bu fiili kullanıma göre paydaşlara özgülenmesinin gerektiği kabul edilmektedir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; Taraflar arasında kat irtifakı kurulmasına esas olmak üzere 1983 yılında düzenlenip imzalanan bağımsız bölümleri ve özgülenen paydaşları gösteren liste doğrultusunda tüm bağımsız bölümlerin fiilen kullanılmakta olduğu dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Bundan ayrı davacı bu davanın açılmasından önce davalı paydaşa tebliğ olunan 19.6.2003 tarihli ihtarnamesinde 7.12.1983 tarihli liste esas alınmak suretiyle kat irtifakı kurulması için çağrı yapmış ve davalı paydaş da yargılama aşamasında söz konusu listeye göre fiili paylaşımın mevcut olduğunu bildirip tahsislerin buna göre yapılmasını istemiştir.

Yargıtay´ın kararlılık kazanmış uygulamalarında, kat mülkiyetine elverişli yapıdaki ortaklığın kat mülkiyeti kurulması suretiyle giderilmesinde paydaşlar arasında anlaşmaya dayalı fiilen taksim ve buna göre kullanımın varlığı halinde kat mülkiyeti kurulurken bağımsız bölümlerin bu fiili kullanıma göre paydaşlara özgülenmesinin gerektiği kabul edilmektedir.

Somut olayda yukarıda açıklandığı üzere 1983 yılında yapılan anlaşma gereği oluşturulan liste doğrultusunda fiili kullanımın varlığı sabit olduğu cihetle bağımsız bölümlerin özgülenmesinin de bu fiili kullanım gibi yapılması gerekirken bilirkişinin 1983 tarihli anlaşmayı ve fiili taksimi gözardı ederek haklı ve inandırıcı gerekçesi de gösterilmeden düzenlediği liste esas alınarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Öte yandan, kat mülkiyeti kurulmasına esas olmak üzere Kat Mülkiyeti Yasasının 12. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim planının tarafların imzalamaktan kaçınmaları halinde mahkemece resen imzalanmış sayılmasına karar verilmesi gerekirken bu hususun dikkate alınmamış olması ve dosyada iki adet yönetim planından hangisinin kat mülkiyeti kurulmasına esas alındığının açıkça kararda gösterilmemesi de usul ve yasaya aykırıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir