1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2002/1552 K: 2002/3262 T: 28.03.2002


Üzerinde kat mülkiyeti kurulmasına elverişli yapı bulunan gayrimenkullerdeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçı veya ortak maliklerden birisinin paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakimin o gayrimenkulün mülkiyetinin, aynı kanunun 12. maddesinde yazılan kat mülkiyeti belgelerine dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölüm ortaklarına ayrı ayrı tahsisine karar vermesi gerekir.

Dava, tapu maliklerinden İ. Yılmaz G´ün haciz alacaklısı Selçuk C´in kesinleşen alacağının tahsili için mahkemece verilen yetkiye dayanılarak açtığı, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istemine ilişkindir.

Davaya konu taşınmazın diğer paydaşlarından olan Mustafa G. payını eşit olarak paydaşlardan Kemal ve Nuran G´e satış suretiyle yargılama aşamasında devretmiş olduğundan, üç paydaşı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapıda üç bağımsız bölüm olup her bir paydaşa müstakil bir bağımsız bölümün tahsisi mümkündür. Davalılar kat mülkiyetinin kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesini istemişler ve davalılarca tümü kargir olan yapının imar ve fenne uygunluğunu gösteren onaylı projesi ve oturma izin belgesi temin olunarak mahkemeye ibraz edilmiştir. Hazırlanan yönetim planı maliklerce onaylanmış ve yasada öngörülen ölçülerde binanın ön ve yan cephelerinden çekilmiş fotoğrafları yetkili merci tarafından onaylanıp dosyaya konulmuştur. Paydaşlar, bağımsız bölümlerin paylaşımı konusunda aralarında anlaştıklarını bildirip, teras katın tapuda en düşük hisseye sahip olan haciz borçlusu İ. Yılmaz G´e, 1. katın Kemal G´e, zemin katın da Nuran G´e tahsisini istemişler, ancak, mahkemece bu talep haklı olarak yerinde bulunmayıp kur´a çekimi sonucu teras kattaki bağımsız bölümün Nuran G´e, 1. katın Kemal G´e ve zemin kattaki bağımsız bölümün de İsmail Yılmaz G´e tahsisi yoluna gidilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 10. maddesinin son fıkrası hükmüne göre, üzerinde kat mülkiyeti kurulmasına elverişli yapı bulunan gayrimenkullerdeki ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçı veya ortak maliklerden birisinin paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse hakimin o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12. maddede yazılan belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölüm ortaklarına ayrı ayrı tahsisine karar vermesi gerekir. Mahkemece, yukarda açıklanan koşullar gözetildiğinde aynen taksimin mümkün ve gerekli olduğu sonucuna varılmasında bir isabetsizlik görülmemiş ise de, taşınmaz üzerindeki mülkiyetin paydaşlardan her birisine tahsis edilen bağımsız bölümlerin numaraları bunlara değerlerine göre isabet eden arsa payları da gösterilerek kat mülkiyetine çevrilmesine ve ortaklığın bu suretle giderilip, bağımsız bölümlerine tahsis olunan paydaşlar adına tapuya ayrı ayrı tesciline karar verilmesi gerekirken, infazda duraksamaya neden olacak şekilde anayapıdaki katların paydaşlara aidiyetinin belirlenmesi ile yetinilmesi ve ayrıca bağımsız bölümler arasındaki ivaz farkının paylarıyla orantılı olarak bilirkişinin saptaması doğrultusunda kimin kime ne miktar ödeyeceği de gösterilerek denkleştirmeye de karar verilmemiş olması, Doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir