1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1993/6046 K: 1993/11976 T: 2.11.1993


Kadastro hakimince, posta masraflarını resmi ödenekten karşılamak suretiyle elde edilerek davanın çözümlenmesinde etkili olabilecek kadastro tutanakları, tapu kayıtları ile çevre parsel tutanak ve kayıtları ilgili yerlerden getirtilmesi gerekirken, masraf istenmesi yasal düzenlemeye aykırılık teşkil eder.

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda, davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K: Davacı M…, 24.3.1992 günlü dava dilekçesi ile K: .. Köyü Tüzel Kişiliği adına yapılan tesbitin iptalini istemiştir. Mahkemece, tutanak aslı ve eklerinin Ardahan Kadastro Müdürlüğü’nden getirtilmesi için yazılacak müzekkere masrafının verilen kesin önele karşın davacı tarafından ödenmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Yasasının 28. maddesi gereğince; kadastro hakimi, askı ilan süresi içinde açılacak davalar ile kadastro müdürlüğü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve yerel hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açtıktan sonra ilgililerin başvurularını beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer belgeleri ilgili dairelerden getirtmesi gerekir. Dava konusu taşınmazın tutanak aslı ve eklerinin Ardahan Kadastro Müdürlüğü’nde olduğu anlaşılmaktadır. Anılan madde hükmü uyarınca, mahkemece kendiliğinden posta masraflarını resmi ödenekten karşılamak suretiyle davanın çözümlenmesine etkili olabilecek kadastro tutanakları, tapu kayıtları ile çevre parsel tutanak ve kayıtları ilgili yerlerden getirtilmesi gerekirken masraf istenmesi anılan yasal düzenlemeye aykırıdır.

SONUÇ: Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile açıklanan nedenlerden ötürü hükmün (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine, 2.11.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir